WEB sayfası: http://www.bsec-organization.org/

Kuruluş Amacı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), ülkemizin girişimleri ile 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında yayımlanan Deklarasyonla kurulmuştur. Yalta'da 05 Haziran 1998 tarihinde Devlet veya Hükümet Başkanları tarafından imzalanan KEİ Şartı'nın 01 Mayıs 1999 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle KEİ bölgesel bir ekonomik işbirliği örgütü olmuştur. KEİ’nin Uluslararası Daimi Yazmanlığı İstanbul’da bulunmaktadır.

KEİ'nin ana hedefi bölgesel stratejiler geliştirmektir. Bu stratejiler içinde bölgenin mukayeseli üstünlüklerini belirlemek, yatırım için öncelikli sektörleri ve bölgesel işbirliğinin maliyet ve yararlarını saptamak ve küresel düzeyde bölgenin oynaması gereken ekonomik rolü belirlemek gibi unsurlar yer almaktadır. KEİ'nin halihazırda faal olan başta ticaret ve ekonomik kalkınma, bankacılık ve finans, ulaştırma, enerji, haberleşme, bilim ve teknoloji, KOBİ, çevre koruma, turizm ve doğal afetler olmak üzere çeşitli çalışma grupları faaliyet göstermektedir.

KEİ’nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA), İş Konseyi, İstatistiksel Veri Ekonomik Bilgi Değişimi Koordinasyon Merkezi, Ticaret ve Kalkınma Bankası olmak üzere dört bağlı kuruluşu bulunmaktadır. KEİ’nin 1998 yılının Mart ayında açılan ve merkezi Selanik'te olan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 1 Haziran 1999 tarihinde işlevsel hale gelmiş olup ihracat finansmanı programları ve verdiği kredilerle bölge içi ekonomik işbirliğine destek olmaktadır. Sekretaryası İstanbul’da bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), KEİ’nin parlamenterler boyutunu oluşturan bağlı kuruluşudur. Türkiye’nin öncülüğünde kurulan ve Sekretaryası İstanbul’da bulunan İş Konseyi ise, bölgeye doğrudan yabancı yatırımı çekme konusunda projeler üretmekte, bölgenin tanıtımını yaparak iş olanaklarını artırmakta, ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

 

Üye Ülkeler

Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya

Diğer Üyeler: Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan

 

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler

KEİ bünyesinde "KOBİ Çalışma Grubu" 2001 yılında kurulmuş olup, 2001-2003 ve 2005-2007 döneminde iki defa Ülke Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 2001-2003 döneminde Çalışma Grubu işleyişi ile ilgili esaslar belirlenerek, üye ülke KOBİ'leri hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. 2004-2005 döneminde Yunanistan’ın Ülke Koordinatörlüğünde “plastik” konusu görüşülmüştür. 2006-2007 döneminde Türkiye Ülke Koordinatörlüğü’nde "kümelenme - cluster" konusu üye ülkelerce incelenmiştir. 2008-2011 döneminde Yunanistan’ın Ülke Koordinatörlüğü’nde “İleri teknoloji, yenilikçilik ve KOBİler, teknoparklar ve inkübatörler” konusunda paylaşımlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin Ülke Koordinatörü olduğu 2012-2013 döneminde “Enerji verimliliği”, 2014-2015 döneminde “En iyi uygulamalar, KOBİ destek mekanizmaları (Yenilikçilik, girişimcilik, enerji verimliliği çalıştayları)” temalarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

01 Temmuz-30 Haziran 2018 dönemi için Ülkemiz adına KOSGEB’in KOBİ Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü görevi onaylanmıştır.

KEİ Sekreteryası ile Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) işbirliğinde 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde Ukrayna’da düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır. Çalıştayda KOSGEB’in enerji verimliliği ve çevre alanındaki faaliyetleri ile ilgili sunum yapılmıştır. Çalıştayda üye ülkelerin çevre ve enerji verimliliği çalışmalarına ilişkin doküman hazırlanması kararı kapsamında, bu konudaki Türkiye uygulamalarına yönelik rapor hazırlanmıştır.

Rusya Federasyonu’nun KEİ Dönem Başkanlığında 27 Mayıs 2016 tarihinde Moskova’da düzenlenen KEİ KOBİ Çalışma Grubu Toplantısında KOBİ finansmanı konusunda Türkiye uygulamalarına ilişkin bilgi aktarılmıştır. 30 Haziran 2016 tarihinde Soçi’de yapılan toplantıda ülkemizin 01 Temmuz 2016 - 30 Haziran 2018 döneminde KOBİ Çalışma Grubu ülke koordinatörlüğü görevi onaylanmıştır. Türkiye adına bu görevi Başkanlığımız üstlenmiştir. 07 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da KEİ Sekreteryasında yapılan toplantıda Türkiye adına KOSGEB tarafından hazırlanan Eylem Planı üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir. Aynı toplantıda kadın girişimciliği konusunda KOSGEB destekleri hakkında sunum yapılmıştır.