IPA II DÖNEMİ

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI (2014-2020)

Türkiye'nin gelişmekte olan bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, gerek iç gerekse dış piyasada rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlanan Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilecektir.

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007-2013 döneminde uygulanan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programının devamı olan Rekabetçi Sektörler Programı Türkiye’nin kalkınma stratejisinde yer alan birçok öncelikli alanda geliştirilmiş projeye finansal ve teknik destek sağlama hedefindedir.  Rekabetçi Sektörler Programının amacı; Türkiye’deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ’lerin rekabet gu¨cu¨nu¨n artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması, böylelikle ekonomimizin AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesi olarak özetlenebilir.

2007-2013 döneminde uygulanan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı; imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin daha rekabetçi olabilmek için belirlenen ihtiyaçlarının karşılanmasından, ortak kullanım tesislerinin kurulmasına; yenilikçi teknolojilere zemin ve kaynak sağlanmasından, turizm alt yapısının geliştirilmesine birçok farklı hedefle yola çıkan projeye mali kaynak aktarılmıştır.

2014-2020 yıllarını kapsayacak Rekabetçi Sektörler Programın ikinci dönemindeyse Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere, ekonomide rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelecek farklı alanlardaki projelere mali kaynak sağlanması planlanmaktadır.

Birinci Dönem

İkinci Dönem

43 Şehir

Tüm Türkiye

509 milyon Avro

405 milyon Avro

55 Proje

2007-2013 döneminde uygulanan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında reform sürecini de destekleyen katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamındaki Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı 2007 -2013 döneminde uygulanmıştır.

Hangi Alanlar Desteklendi

2007-2013 döneminde temel öncelik alanında 8 farklı faaliyete yönelik geliştirilen projeler desteklenmiştir.

ÖNCELİK ALANI: İş Ortamının İyileştirilmesi

Destek Verilen Faaliyetler:

 1. Sanayi altyapısının geliştirilmesi,
 2. Finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi,
 3. AR-GE, inovasyon, teknoloji ve bilgi toplumu altyapısının geliştirilmesi,
 4. Turizm altyapısı ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri.

ÖNCELİK ALANI: işletme kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi

Destek Verilen Faaliyetler:

 1. İşletmelere temel bilgi, danışmanlık ve yatırım desteği sağlanması,
 2. Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi.

ÖNCELİK ALANI: Teknik Yardım:

Destek Verilen Faaliyetler:

 1. Programın hazırlanması yönetimi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin desteklenmesi.
 2. Programın ve sonuçlarının kamuoyuna tanıtılması

Kimler Faydalandı

Van’dan, Malatya’ya; Rize’den Hatay’a, kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan 43 ilde hayata geçirilen projeleri tasarlayan ve mali destek alan kurumlar arasında şunlar yer aldı:

 • Kamu kurumları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Oda, birlik ve borsa benzeri iş dünyası temsilcisi çatı kuruluşlar,
 • Dernekler, vakıflar, kooperatifler,
 • Üniversiteler,
 • Küçük sanayi siteleri – organize sanayi bölgeleri yönetimleri,
 • Araştırma merkezleri,
 • Belediyeler,
 • Kaymakamlıklar gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

İkinci Dönem (2014-2020) - Rekabetçi Sektörler Programı

Bu dönem için ayrılan 405 milyon Avro bütçeyle, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı ve Rekabetçi Sektörler Programının ülkemiz kalkınma atağına katkısı toplam 1 milyar Avroyu bulmuş olacaktır.

Yeni döneminde tüm Türkiye’den projelere açık olan program ülke içindeki bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, daha yüksek katma değere sahip ürün ve hizmetlerin dünya pazarlarına sunulması ve KOBİ’ler öncülüğünde ülkemizin rekabet gücünün artırılmasında önemli bir yere sahip olacaktır.

Yeni dönemi için 3 ana öncelik alanı belirlenmiş olup, bu öncelik alanlarına hizmet edecek faaliyetler çerçevesinde geliştirilecek projeler için çağrıya önümüzdeki dönemlerde çıkılması planlanmaktadır:

ÖNCELİK ALANI: Özel Sektörün Geliştirilmesi

Desteklenecek Faaliyetler

 1. KOBİ’lerin ve işletmelerin desteklenmesi,
 2. Sanayi altyapısının geliştirilmesi (ortak kullanım üretim ve depolama tesisleri, iş geliştirme merkezleri vb.),
 3. Kümelenme, ağ oluşturma ve KOBİ’lerin uluslararasılaştırılması,
 4. Hizmet sektörünün ve altyapısının desteklenmesi (turizm sektörü ve pilot lojistik projeleri başta olmak üzere),
 5. Yaratıcı endüstrilerin ve altyapılarının geliştirilmesi (reklamcılık, mimari tasarımlar, endüstriyel tasarımlar, yeni medya ve yazılımlar, film endüstrisi, görsel sanatlar, sahne sanatları, müzik endüstrisi)
 6. Mevzuata ilişkin sadeleştirme,
 7. KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesi ve finansal araçların çeşitlendirilmesi.

ÖNCELİK ALANI: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon

Desteklenecek Faaliyetler

 1. Araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi (araştırma merkezlerinin/akredite laboratuvarların kurulması, üniversitelerin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi vb.),
 2. Ar-Ge ve inovasyonun ticarileştirilmesi
 3. Ar-Ge ve inovasyon altyapısının geliştirilmesi (Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinin fiziksel altyapısının oluşturulması vb.)
 4. Teknoloji transferinin teşvik edilmesi (Teknoloji Transfer Ofislerinin fiziksel altyapısının oluşturulması ve kapasite geliştirme faaliyetleri vb.)
 5. Sosyal inovasyonun desteklenmesi (yenilikçi kamu/sosyal hizmetlerinin geliştirilmesi vb.)
 6. Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi
 7. Enerji verimliliği, temiz teknolojiler, endüstriyel simbiyoz (ortak yaşam) ve yeşil ekonomiler gibi konularda Ar-Ge faaliyetleri (İhtisas Ar-Ge merkezlerinin kurulması, bu alanlardaki projelerin desteklenmesi vb.)

ÖNCELİK ALANI: Kapasite Geliştirme

 1. Program Otoritesi ve Proje Faydalanıcılarına yönelik teknik yardım,
 2. KOBİ Destek Programları uygulayan Ulusal Kurumların kapasitesinin geliştirilmesi (BSTB, KOSGEB, TÜBİTAK),
 3. KOBİ’lerin Topluluk Programlarına katılımının arttırılması (Horizon 2020, COSME).

KİMLER - NASIL FAYDALANIR?

Rekabetçi Sektörler Programı’nın verdiği mali destek, birinci IPA dönemi için tamamlanmış olduğundan ikinci IPA dönemi için başvurular Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesinden veya sosyal medya kanallarından takip edebilir. Ayrıca Bakanlık bültenlerine üye olunarak da bilgi edinilebilir.