KOSGEB’in misyon ve vizyonu kapsamında, Başkanlığımızın elde etmiş olduğu bilgi ve deneyimi paylaşmak amacına uygun olarak, KOBİ’lerin dış dünyaya açılmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

KOSGEB’in yurt dışına açılan yüzü olarak, ülkeler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri etkin ve verimli bir şekilde yürütülmekte, ülkemizin katılım sağladığı uluslararası kuruluş program ve faaliyetlerine dair koordinasyon ve işbirliğini sağlanmakta, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve ülkelerdeki muadil kuruluşlarla işbirliği içinde ya da münferiden kongre, konferans, toplantı ve eğitim programları düzenlenmektedir.

Mayıs 2017 itibari ile 53 ülkenin 65 kuruluşu, 5 uluslararası örgüt ile olmak üzere toplam 70 MoU imzalanmıştır.

KOSGEB’in misyon ve vizyonu kapsamında amacımız;KOBİ’ler alanında elde ettiği bilgi ve deneyimi, yurt dışında KOBİ’lere destek veren kurum ve kuruluşlarla; eğitim, bilgilendirme ve uzman değişimi programları aracılığı ile aktarmak,

  • KOSGEB’in tanınırlığına katkı sağlamak,
  • KOBİ’lerin ticaret hacminin artmasına yönelik faaliyetleri desteklemek,
  • İşbirliği yapılan muadil kurumların iyi uygulamaları ışığında kurumsal kapasitemizin gelişmesine katkı sağlamaktır.

KOSGEB deneyimlerinin yurt dışında faaliyet gösteren KOBİ destekleme kuruluşları ile paylaşılması amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında, kısa ve uzun vadeli olarak, yabancı dilde bilgilendirme, eğitim, rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere 38 personelden oluşan bir eğitmen uzman havuzu oluşturulmuştur. Ayrıca, KOSGEB mevzuatı İngilizce diline çevrilerek, KOSGEB modelinin uluslararası platformlarda paylaşılmasına yönelik alt yapı hazırlanmıştır.

Uluslararası örgütler ve ülkelerin KOSGEB muadili kuruluşları ile imzalanan Mutabakat Zaptları aracılığı ile 2016 yılı içinde Kazakistan, Kolombiya, Pakistan, Kore Cumhuriyeti, Somali ve Senegal heyetlerine yönelik bilgi değişim programları gerçekleştirilmiş, Belarus, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Tayland’a yurt dışı iş gezisi ve eşleştirme (B2B) faaliyeti düzenlenmiştir. Bu faaliyetlerin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

KOSGEB olarak birçok uluslararası program ve projede yer almaktayız. Enerji verimliliği konusunda, UNDP, UNIDO, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile işbirliği yapılmaktadır. UNDP ve UNIDO ile yürütülen işbirliği kapsamında, “Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi” devam etmektedir. AFD ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz, “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği” projesi kapsamında, 50 işletmede ön etüd ve 7 işletmede detaylı etüd çalışmaları yapılmış, KOBİ’lere yönelik bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtılmış ve KOSGEB için destek modeli taslağı hazırlanmıştır. Proje 01 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona ermiştir. JICA ile yürütülen işbirliği kapsamında ise enerji verimliliği alanındaki bir Japon uzman KOSGEB’de istihdam edilmektedir. Projeler kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin enerji verimliliği uygulamaları, düşük karbon enerji kullanımları ve çevresel performanslarının iyileştirilmesine katkı sağlanarak, Türkiye’de enerji verimliliğinin arttırılması ve aynı zamanda, enerji verimliliğine yönelik olarak destek modülleri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında, 2012 yılında “Teknolojik Kümelenmeler”, 2013 yılında “Yeşil Büyüme”, 2014 yılında “Yeşil Büyümenin Ülkemizde KOBİ'ler Ölçeğinde Uygulanması ve KOBİ Destek Programlarının Değerlendirilmesi” 2015-2016 döneminde “Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Endüstriyel Parklar” ve “KOBİ Ekosisteminin Yeniden Organize Edilmesi” programları altında işbirliği gerçekleştirmiştir. Kore Kalkınma Enstitüsü ile bahsi geçen konularda ülkemizdeki mevcut durumun tespiti çalışmalarında bulunulmuş; mevzuat, insan kaynağı ve teknik alanlarda ihtiyaçlar belirlenmiş ve kurumsal kapasitemiz geliştirilmiştir.