KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

(a)        Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

(b)        Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

 1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.

 2. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

Ayrıca erken ödeme talebinde uygulanan üst limitlerde Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz.” hükmü ile uyumlu olacak şekilde “Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler” kapsamında gelen başvurular için tahmini geri ödemeli destek tutarında  4 milyon 200 Bin TL dikkate alınacaktır. 

Başvuru Şartları:

 1. (a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

      2. (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

              a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

              b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,

              c) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

              d) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

esastır.

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Destek Tanıtım Videosu

 

Etkileşimli Destek Tanıtımı

Desteklenecek Proje Giderleri

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir. 

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a)Makine-teçhizat desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

c)Yazılım giderleri desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

ç)Personel gideri desteği

%100 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

*Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Başvuru Formları

3. Dönem / 25 Kasım 2019 ve sonrası başvurular için geçerli olan mevzuat

 1. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başvuru Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Paydaş Beyan Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütnamesi (e-devlet üzerinden başvuru)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonuç Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 7. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 8. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Paydaş Değerlendirme Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 •  Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosu
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 7. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
 8. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formu
 • Kurul/Komite Değerlendirme Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Değerlendirme Kriterleri Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Değerlendirme Raporu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Komite Karar Formu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Komite Toplantı Gündemi Formu

2. Dönem / 28 Ağustos 2019 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Tamamlama Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 • Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu 

 

1. Dönem / 31 Mart 2018 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat 

 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Tamamlama Formu (Müdürlüğünüz ile iletişime geçiniz.)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru) 
 • Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu 

Başvuruya Esas Dokümanlar

  KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Dökümanları Tablosu
  Bilgi Dökümanı (Yönetici Özeti) (Bilgi Dökümanı Tablosu "2.1.2 Bilgi Dökümanı" bölümü için indiriniz.)

 

Sıkça Yapılan Hatalar

Destek Programı Hatalı İşlem Doğru İşlem
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet kurul kararında belirlenen asgari teknik özellikleri sağlamaması Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal ve hizmete ilişkin faturalarda ürünü tanımlayacak marka/model/asgari teknik özelliklerin yer almaması Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının
program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması
Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere personel giderleri desteğinde istihdam edilen personellerin kurul kararında belirlenen mezuniyet durumu/uzmanlık alanına uyulmaması Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.