Yükleniyor...
KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2018

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument For Pre-Accession Assistance) 2007 - 2013 (1. Dönem)

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)

VE

BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI (2007-2013)

 

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerinin önemli boyutlarından birisini de “mali işbirliği” alanı oluşturmaktadır. 2007 yılı öncesinde karşılıklı olarak farklı bir anlayış çerçevesinde şekillenen mali işbirliği ilişkileri, Avrupa Birliğinin aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik yaklaşımını 2007–2013 bütçe dönemini kapsayacak biçimde değiştirmesi ile farklı bir boyut kazanmıştır. Bu anlayış değişikliği ile Avrupa Birliği, aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır. Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) olarak adlandırılan bu sistem çerçevesinde, Türkiye'ye sunulacak AB mali yardımlarının bundan sonraki süreçte AB Üyesi Ülkelerde uygulanan yaklaşıma benzer şekilde kullandırılması öngörülmektedir. Nitekim IPA sisteminin temel amacı da, aday ülkeleri üyelik sonrası Yapısal ve Uyum Fonlarının programlaması, yönetim ve uygulamasına hazırlamak olarak belirlenmiştir.

IPA sistemi kapsamında beş farklı bileşen bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla:

1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma,
2. Bölgesel ve Sınır Ötesi işbirliği,
3. Bölgesel Kalkınma,
4. İnsan Kaynaklarını Geliştirme ve
5. Kırsal Kalkınma’dır.

Her biri farklı kamu kurumları eliyle yürütülmekte olan bu bileşenlerden “Bölgesel Kalkınma” başlığı kendi içinde Bölgesel Rekabet Edebilirlik, Çevre ve Ulaştırma olmak üzere üç ayrı alt bileşene ayrılmaktadır. “Bölgesel Rekabet Edebilirlik” alt bileşeninden sorumlu olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nı hazırlamak, uygulamak, izlemek ve denetlemekten sorumludur.

Bakanlık yukarıda sayılan bu görevlerinin bir gereği olarak 2006 yılının Mayıs ayı itibariyle “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı”nın hazırlık çalışmalarına başlamış ve 29 Kasım 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından resmen onaylanmıştır.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının hedef bölgesini 2001 yılı verilerine göre NUTS II seviyesinde kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan 12 NUTS II (43 il) bölgesi oluşturmuştur. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının 2007–2011 bütçe yıllarını kapsayan bütçesi ulusal katkı dâhil 352,5 Milyon Avro’dur.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında verilecek yardımın amacı “Türkiye’nin AB’ye yakınsamasına ve bölgesel farklılıkların azaltılarak Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktır.” Bu amaçlara ulaşılmasını teminen, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kaynaklarını, programın etkisinin ve katkısının en yüksek olacağı belirli sayıdaki sektörlere ve bölgelere (bölgesel ve tematik yoğunlaşma) yoğunlaştırmıştır. Bu bağlamda, 9.Kalkınma Planının temel eksenlerinden biri olan “rekabet edebilirliğin arttırılması” Operasyonel Programın tematik yoğunlaşmasının, Planın bir diğer ekseni olan “bölgesel kalkınmanın sağlanması” da Operasyonel Programın coğrafi yoğunlaşmasının temelini oluşturmuştur. Ayrıca Operasyonel Programda, daha ileri düzeyde bir coğrafi ve tematik yoğunlaşma sağlanmasını teminen, Orta Vadeli Programın ve Çok Yıllı Endikatif Planlama Dokumanının tematik yoğunlaşmasını da oluşturan KOBİ’lere ve girişimciliğe dayalı bir yaklaşım geliştirilmiştir. 9.Kalkınma Planında da ana sektörler arasında bulunan imalat sanayi ve turizm sektörü de Bölgesel rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının sektörel yoğunlaşmasının ana unsurlarını oluşturmaktadır.

Aşağıda, programın coğrafi yoğunlaşmasının temelini oluşturan rekabet edebilirlik haritası görülmektedir. Bu harita, bölgelerin çeşitli endeksler kullanılarak ölçülen rekabet edebilirlik düzeylerini ve bu düzeye uygun olarak desteklenecek öncelikli faaliyetleri göstermektedir.

 

 

BROP, temel müdahale alan ve konuları (öncelik) tanımlamış ve bu alan ve temalara yönelik faaliyetler (tedbirler) geliştirmiştir. Kaynaklar seçilen projeler aracılığıyla kullandırılmıştır.

 

 

IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument For Pre-Accession Assistance) 2014 - 2020 (2. Dönem)

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI (2014-2020)

Türkiye'nin gelişmekte olan bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, gerek iç gerekse dış piyasada rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlanan Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007-2013 döneminde uygulanan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programının devamı olan Rekabetçi Sektörler Programı Türkiye’nin kalkınma stratejisinde yer alan birçok öncelikli alanda geliştirilmiş projeye finansal ve teknik destek sağlama hedefindedir.  Rekabetçi Sektörler Programının amacı; Türkiye’deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması, böylelikle ekonomimizin AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesi olarak özetlenebilir.

2014-2020 yıllarını kapsayacak Rekabetçi Sektörler Programın ikinci dönemindeyse Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere, ekonomide rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelecek farklı alanlardaki projelere mali kaynak sağlanmıştır

Birinci Dönem

İkinci Dönem

43 Şehir

Tüm Türkiye

509 milyon Avro

405 milyon Avro

55 Proje

 

İkinci Dönem (2014-2020) - Rekabetçi Sektörler Programı

Bu dönem için ayrılan 405 milyon Avro bütçeyle, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı ve Rekabetçi Sektörler Programının ülkemiz kalkınma atağına katkısı toplam 1 milyar Avroyu bulmuş olacaktır.

Yeni döneminde tüm Türkiye’den projelere açık olan program ülke içindeki bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, daha yüksek katma değere sahip ürün ve hizmetlerin dünya pazarlarına sunulması ve KOBİ’ler öncülüğünde ülkemizin rekabet gücünün artırılmasında önemli bir yere sahip olacaktır.

Yeni dönemi için 3 ana öncelik alanı belirlenmiş olup, bu öncelik alanlarına hizmet edecek faaliyetler çerçevesinde geliştirilecek projeler için çağrıya önümüzdeki dönemlerde çıkılması planlanmaktadır:

ÖNCELİK ALANI: Özel Sektörün Geliştirilmesi

Desteklenecek Faaliyetler

 1. KOBİ’lerin ve işletmelerin desteklenmesi,
 2. Sanayi altyapısının geliştirilmesi (ortak kullanım üretim ve depolama tesisleri, iş geliştirme merkezleri vb.),
 3. Kümelenme, ağ oluşturma ve KOBİ’lerin uluslararasılaştırılması,
 4. Hizmet sektörünün ve altyapısının desteklenmesi (turizm sektörü ve pilot lojistik projeleri başta olmak üzere),
 5. Yaratıcı endüstrilerin ve altyapılarının geliştirilmesi (reklamcılık, mimari tasarımlar, endüstriyel tasarımlar, yeni medya ve yazılımlar, film endüstrisi, görsel sanatlar, sahne sanatları, müzik endüstrisi)
 6. Mevzuata ilişkin sadeleştirme,
 7. KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesi ve finansal araçların çeşitlendirilmesi.

ÖNCELİK ALANI: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon

Desteklenecek Faaliyetler

 1. Araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi (araştırma merkezlerinin/akredite laboratuvarların kurulması, üniversitelerin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi vb.),
 2. Ar-Ge ve inovasyonun ticarileştirilmesi
 3. Ar-Ge ve inovasyon altyapısının geliştirilmesi (Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinin fiziksel altyapısının oluşturulması vb.)
 4. Teknoloji transferinin teşvik edilmesi (Teknoloji Transfer Ofislerinin fiziksel altyapısının oluşturulması ve kapasite geliştirme faaliyetleri vb.)
 5. Sosyal inovasyonun desteklenmesi (yenilikçi kamu/sosyal hizmetlerinin geliştirilmesi vb.)
 6. Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi
 7. Enerji verimliliği, temiz teknolojiler, endüstriyel simbiyoz (ortak yaşam) ve yeşil ekonomiler gibi konularda Ar-Ge faaliyetleri (İhtisas Ar-Ge merkezlerinin kurulması, bu alanlardaki projelerin desteklenmesi vb.)

ÖNCELİK ALANI: Kapasite Geliştirme

 1. Program Otoritesi ve Proje Faydalanıcılarına yönelik teknik yardım,
 2. KOBİ Destek Programları uygulayan Ulusal Kurumların kapasitesinin geliştirilmesi (BSTB, KOSGEB, TÜBİTAK),
 3. KOBİ’lerin Topluluk Programlarına katılımının arttırılması (Horizon 2020, COSME).

 

Detaylı Bilgi İçin: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/