Yükleniyor...
Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler önceliğimiz olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün KOBİ’lerimize gerekli desteği sağlayacağız.

Sıkça Sorulan SorularKategori Seçiniz

Sorular için lütfen aşağıdaki kutudan ilgili kategoriyi seçiniz


Arama Yapınız

Sorular için lütfen aşağıdaki kutuya ilgili kelime yazıp "enter" tuşuna basınız.

Proje Teklif Çağrısını nereden temin edebilirim?

Proje Teklif Çağrıları, KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programına her zaman başvurabilir miyim?

Hayır, sadece Proje Teklif Çağrılarında belirtilen tarihlerde başvuru yapılabilir.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programına kimler başvurabilir?

Proje Teklif Çağrılarında ilan edilen başvuru şartlarını taşıyan işletmeler başvurabilir. Programa başvuru şartları Proje Teklif Çağrısında ilan edilir.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programına nasıl başvurabilirim.

Proje Teklif Çağrılarında belirtilen başvuru koşullarını sağlayan işletmeler, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak başvuru yapabilir.

Program kapsamında istediğim konuda proje doldurabilir miyim?

Hayır, sadece Proje Teklif Çağrılarında belirtilen konularda proje başvurusu yapılabilir.

Program kapsamında dolduracağım projenin süresi ne olmalıdır.

Hazırlanacak projelerde asgari ve azami proje süreleri Proje Teklif Çağrısında belirtilir.

En fazla kaç proje başvurusu yapılabilir?

Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez. Projenin tamamlanması halinde yeni bir proje sunulabilir. KOSGEB tarafından aynı dönemde birden fazla teklif çağrısına çıkılması durumunda işletmeler proje teklif çağrılarından sadece biri için başvuruda bulunabilir.

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri nelerdir?

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir.

Program kapsamında desteklenmeyen giderler nelerdir?

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. Ayrıca Proje hazırlama danışmanlığı ve proje süresi içinde düzenlenen fuarlar hariç proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında destek üst limitleri nedir?

Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Bununla birlikte Programda belirlenen limitleri geçmemek üzere Proje Teklif Çağrısı özelinde yeni limitler belirlenebilir.

Program kapsamında destek oranı nedir?

Personel gideri hariç tüm giderler için uygulanacak destek oranı % 60’tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin %70 (yetmiş)’i teminat karşılığında geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir. Geri ödemeli destek ve geri ödemesiz destek birlikte ödenir. Personel desteği ise; destek oranı dikkate alınmaksızın, desteğe ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenir. Programda belirlenen bölgeler bazındaki limit ve oranları geçmemek üzere proje teklif çağrısı özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir.

Projeye konu satın alınacak makine - teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda destek oranında bir değişiklik olmakta mıdır?

Evet, Projeye konu satın alınacak makine – teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranı %15 artırılarak %45 ve geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında Proje Teklif Çağrıları nasıl hazırlanmaktadır.

Proje Teklif Çağrısı; Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler dikkate alınarak ilgili KOSGEB Başkanlık Birimi koordinasyonunda hazırlanır.

Projenin başlangıç tarihi ne zamandır?

Desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenir mi?

Hayır, Proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez. Proje hazırlama danışmanlığı gideri ve proje süresi içinde düzenlenen fuarlara ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında bir projem başarılı tamamlanmazsa başka bir çağrıya başvuru yapabilir miyim?

Kurul tarafından projesinin başarılı tamamlandığına karar verilmeyen işletme, proje süresinin bitiş tarihinden itibaren 2 yıl süreyle, program kapsamında KOSGEB tarafından ilan edilecek proje teklif çağrılarına proje başvurusunda bulunamaz.

Desteklenmesi uygun bulunan proje için revizyon yapılabilir mi?

Evet, İşletme, proje uygulama sürecinde; proje faaliyetleri, faaliyet - zaman planı, proje süresi ve giderleri için proje teklif çağrısında belirlenen esaslar dahilinde revizyon talep edebilir. Revizyon talebi, 12 ay ve daha kısa süreli projelerde 1 kez, 12 aydan uzun süreli projelerde en fazla 2 kez yapılabilir.

Desteklenmesi uygun bulunan proje için revizyon ne zaman talep edilir?

Proje revizyon talebi en erken proje başlangıç tarihinden 4 ay sonra, en geç ise proje süresi tamamlanmadan 2 ay öncesine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

Projemi onaylamak için son başvuru tarihinden sonra işletmem için ek süre talebinde bulunabilir miyim?

Hayır. Proje başvuru süreçleri Proje Teklif Çağrısı kapsamında belirlenip ilan edilmiş olduğundan işletme özelinde başvuru ve değerlendirme takviminde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

Proje değerlendirmeleri nasıl yapılmaktadır?

Kontrol sonucu uygun bulunan projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için Kurul oluşturulur. Kurul tarafından, projelerin değerlendirilmesi iki aşamalı olarak yapılır. İlk aşama KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda, ikinci aşama ise toplantı usulü ile gerçekleştirilir. Değerlendirme süreci sonunda olumlu olarak değerlendirilen ve desteklemeye esas tutarları belirlenen projeler, KOBİ Bilgi Sistemi tarafından en yüksek puan alandan başlamak üzere düşüğe doğru sıralanır. Başkanlık tarafından bütçe imkanları dikkate alınarak desteklenecek projeler belirlenir. Bütçe imkanları nedeniyle desteklenemeyen projeler ise reddedilir.

Projem kabul edildiği zaman destek ödemeleri nasıl yapılmaktadır?

Proje başlangıç tarihinden itibaren dörder aylık dönemlerde işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek Dönemsel İzleme Formu düzenler. İzleme ziyaretinde uygun görülen ve forma işlenen giderler için işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Ödeme Talep Formu doldurulur ve eki ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talep edilir.

Proje başarılı tamamlanmadığı durumunda verilen destekler geri alınır mı?

Projenin başarılı tamamlanmadığına karar verilmesi durumunda yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler ise sürecine uygun olarak tahsil edilir.

Proje kapsamında desteklenerek alınan makine, teçhizatı proje bittikten sonra kiralayabilir veya satabilir miyiz?

Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, proje başlangıç tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez, rehin gösterilemez. Ancak proje kapsamında geliştirilen ürünün satılması durumunda satılan ürünün mütemmim cüzü olan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırlar için bu hükümler uygulanmaz.

Geri ödemeli destek ve şartları nedir, kullanılan geri ödemeli destek ne zaman KOSGEB’e ödenir?

Geri Ödemeli Destek; program kapsamında geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği ifade etmektedir. KOSGEB tarafından geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden destek tutarı kadar teminat alınır.Geri ödemeli destekler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte geri ödenir.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında bir projem sonlandırılırsa başka bir çağrıya başvuru yapabilir miyim?

Kurul tarafından projesi sonlandırılan işletme, sonlandırmaya ilişkin kurul kararından itibaren 2 yıl süreyle, program kapsamında KOSGEB tarafından ilan edilecek proje teklif çağrılarına proje başvurusunda bulunamaz.

Projem kapsamında erken ödeme alabilir miyim?

Evet, proje başvuru formunda talep edilmesi halinde, teminat karşılığında erken ödeme yapılabilmektedir. İşletme proje başlangıç tarihinden itibaren 4 ay içerisinde ve sadece 1 kez erken ödeme talebinde bulunabilir. Erken ödeme tutarı, projenin kabul edildiği ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %50’sini geçemez.

Destek kapsamındaki proje giderlerini satın alırken nakit ödeme yapabilir miyim?

Hayır, destek ödeme talebinde bulunulabilmesi için, destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin banka aracılığıyla ödenmesi ve vadeli işlemler dâhil olmak üzere ödemenin ya da katkı payının ödemesinin tamamlanmış olması gerekir. Ayrıca banka dekont tarihlerinin; proje başlangıç tarihinden önce olmaması ve ödeme talebinin yapılabileceği son tarihten (tamamlamaya ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 4 ay sonrasına kadar) sonra olmaması gerekir.

Proje başvuru formu hazırlama danışmanlığı gideri ve proje süresi içinde düzenlenen fuarlara ilişkin giderlerde ödeme tarihine bakılmaz.

Banka aracılığıyla ödemeden kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü ödemedir (banka dekontu ya da hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, ciro edilemez senet vb.).