KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığınca 24 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I- SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI:
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt dışı öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
2) Halen Başkanlığımızda KOBİ Uzman Yardımcısı pozisyonunda görev yapıyor olmak,
3) 1 Ocak 2012 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 tarihinden daha sonra doğanlar),
4) ÖSYM tarafından A grubu kadrolar için 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS40, KPSS44, KPSSP51 ve KPSS118 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olmak,
5) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak (Erkek adaylar için),
6) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak, Müfettişlik görevini yapmaya engel olabilecek hastalığı ve sakatlığı bulunmamak,
7) Kurul Başkanlığınca yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,
9) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş bulunmak,

II- SINAV İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
a) Adayın kendi el yazısı ile doldurulmuş ve sınav tarihinden en fazla altı ay önce çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılmış, KOSGEB Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu,
b) Geçerlilik süresini doldurmamış KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca veya Kurul Başkanlığınca onaylı örneği veya ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı,
c) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmiş.


Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

III- SINAVIN ŞEKLİ:
Ankara’da yapılacak olan sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.


Yazılı sınavlar, 24 Haziran 2012 tarihinde, aşağıda gösterilen beş gruptan seçilerek, klasik ve/veya test usulüyle hazırlanmış sorular ile yapılacaktır. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve grupların not ortalamasının 70’ten aşağı olmaması şarttır.


Yazılı sınavı kazananlar, daha sonra bildirilecek tarihte sözlü sınava çağırılacaklardır.


Sözlü sınav, yazılı sınav kapsamındaki konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir.
Adayın başarılı sayılması için, sözlü sınav notunun 70’ten aşağı olmaması şarttır.


Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.


Sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir.


Adayların giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Bu notların eşitliği halinde kompozisyon notlarına bakılır ve notu yüksek olan aday öncelik kazanır.


Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu müktesep hak teşkil etmez.


IV-SINAV KONULARI
A) MALİYE GRUBU
1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi),
2) Maliye politikası,
3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi,
B) İKTİSAT (EKONOMİ) GRUBU
1) Ekonomi teorisi (mikro ve makro iktisat),
2) Ekonomi politikası,
3) Para teorisi ve politikası,
4) Uluslararası ekonomi,
5) Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar,
C) HUKUK GRUBU
1) Anayasa hukuku,
2) Medeni hukuk (başlangıç, kişiler hukuku, eşya hukuku),
3) Borçlar hukuku (genel hükümler),
4) Ticaret hukuku (ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak),
5) İdare hukuku (genel esaslar ve idari yargı),
6) Ceza hukuku (genel hükümler, malvarlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, bilişim alanında suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar),
7) Ceza muhakemesi hukuku (genel hükümler ve soruşturma),
8) KOSGEB Kuruluş Kanunu
Ç) MUHASEBE GRUBU
1) Genel muhasebe,
2) Mali tablolar analizi,
D) KOMPOZİSYON, YAZIM VE ANLATIM TEKNİĞİ GRUBU


V- SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
İsteklilerin Başvuru Formunu ve sınava ilişkin usul ve esasları www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin etmeleri mümkündür. (Sınav hakkında, mesai saatleri içinde, (0312) 595 2671 nolu telefondan bilgi alınabilir.)


Sınava giriş başvurusu Kurul Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla veya rehberlikdenetim@kosgeb.gov.tr adresine gönderilecek elektronik posta yoluyla yapılacaktır.


Sınava katılabilmek için son başvuru tarihi 19 Haziran 2012 Salı günü mesai saati bitimidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 21 Haziran 2012 Perşembe gününe kadar Başkanlık internet adresinde ilan edilecektir.


Sınavda, KOSGEB kimlik belgesinin veya üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan hüviyeti tevsik edici belgenin bulundurulması, cep telefonu bulundurulmaması gerekmektedir.
İlan olunur.

KOSGEB Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu
KOBİ Uzman Yardımcılarının Katılacağı KOSGEB Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Usul ve Esasları

 

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2012