KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

  Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Destek Tanıtım Videosu

 

 

Etkileşimli Destek Tanıtımı

 

Destek Unsurları

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 

Proje Süresi
En az 8
En Fazla 36 Ay
(+4) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı

 %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Desteklenecek Proje Giderleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Mevzuat

2020 yılından itibaren ilan edilecek çağrılar kapsamındaki projeler için geçerli olan mevzuat 
Destek Programı  
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı
Uygulama Esasları 
KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları

2019 ve önceki yıl çağrıları kapsamındaki projeler için geçerli olan mevzuat
Destek Programı  
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı
Uygulama Esasları 
KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları

Yürürlükte Olan Çağrılar

2019.01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı
(Çağrı başvuruları ve değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup, onaylanan projeler desteklenmeye başlamıştır.) 

  Proje Teklif Çağrısı
  Proje Başvuru Formu Örneği (Örnektir. Asıl başvuru, sistem üzerinden yapılacaktır) 
  Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
  Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
  Satın Alma Niyet Mektubu Örneği

 

2019.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı
(Çağrı başvuruları ve değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup, onaylanan projeler desteklenmeye başlamıştır.) 

  Proje Teklif Çağrısı
  Proje Başvuru Formu Örneği (Örnektir. Asıl başvuru, sistem üzerinden yapılacaktır) 
  Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
  Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
  OECD İmalat Sanayi Sektörleri Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu (Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji)