KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Yürürlükte Olan Çağrılar

2022.01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

  Proje Teklif Çağrısı
  Proje Başvuru Formu Ana Bölüm  (Örnektir, asıl başvuru sistem üzerinden yapılacaktır.)
        ·2.1-2.11 No.lu Ek Bölüm
  Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
  Birinci Aşama Kriterleri Değerlendirme Tablosu
  Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
  Satın Alma Niyet Mektubu Örneği

2022.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

  Proje Teklif Çağrısı
  Proje Başvuru Formu Ana Bölüm  (Örnektir, asıl başvuru sistem üzerinden yapılacaktır.)
        ·2.1-2.11 No.lu Ek Bölüm
  Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
  Birinci Aşama Kriterleri Değerlendirme Tablosu
  Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
  OECD İmalat Sanayi Sektörleri Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu (Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji)

2022.03 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Güçlerinin ve Verimliliğinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

  Proje Teklif Çağrısı
  Proje Başvuru Formu Ana Bölüm  (Örnektir, asıl başvuru sistem üzerinden yapılacaktır.)
        ·2.1-2.11 No.lu Ek Bölüm
  Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
  Birinci Aşama Kriterleri Değerlendirme Tablosu
  Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu

 

 

 

Programın Amacı ve Gerekçesi

  Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

 

 

 

 

Destek Unsurları

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 

Proje Süresi
En az 8
En Fazla 36 Ay
(+4) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek ve Geri Ödemeli Destek - En fazla 2.000.000 TL
Proje Destek Oranı

 En az %60  (personel hariç)

Makine - teçhizat, yazılım ve hizmet giderleri için: Desteğin %70’i teminat karşılığı "geri ödemeli" veya "geri ödemeli ve geri ödemesiz" destek sağlanır.

Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.

 

Desteklenecek Proje Giderleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Mevzuat

2022 yılından itibaren ilan edilecek çağrılar kapsamındaki projeler için geçerli olan mevzuat 

Destek Programı
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 

Uygulama Esasları 
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları

 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Destek Programı Hatalı İşlem Doğru İşlem
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje teklif çağrısının kapsamı incelenmeden makine-teçhizat, yazılım veya diğer işletme ihtiyaçlarından yola çıkılarak proje hazırlanması. Proje; belirli bir gider ve ihtiyaçtan yola çıkılarak değil, KOSGEB tarafından ilan edilen Proje Teklif Çağrısı okunarak, çağrı kapsamında sunulabilecek projeler ile ilgili çerçeve anlaşıldıktan ve çağrıda açıklanan uygun proje konuları ile işletmenin mevcut durum ve hedeflerinin eşleştiğinden emin olunduktan sonra hazırlanmalıdır.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje amaç ve faaliyetleriyle ilişkisi kurulmayan veya proje için gerekliliği yeterince gerekçelendirilmeyen giderlerin projeye dahil edilmesi. Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ve gerekçesi açıklanan giderler projeye eklenmeli, bunun dışındaki genel işletme ihtiyaçlarına projede yer verilmemelidir.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Projenin faaliyet-zaman planını oluştururken, faaliyet ismi yerine gider ismi yazılması. Proje hazırlanırken faaliyet ismi satırlarına gider ismi yazılmamalıdır. Gider sadece bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için satın alınacak ürün veya hizmetlerin adıdır.
Örnek:
Yanlış proje faaliyet ismi: X tezgahı satın alımı
Doğru proje faaliyet ismi: Talaşlı işleme hattına otomasyon kabiliyeti kazandırılacaktır (bu faaliyet ile ilgili olarak gider adı: X tezgahı satın alımı )
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje bütçesi hazırlanırken giderlerin gruplanarak yazılması. Proje giderleri tanımlanırken, giderlerin / gider özelliklerinin birbirinden ayırt edilmesini ve fiyat takdiri yapılmasını güçleştirecek şekilde gruplama yapılmasından kaçınılmalıdır.
Örnek:
Yanlış gider gösterimi:
X tezgahı ve Y makinesi satın alımı
(iki farklı gider tek satırda gruplanarak belirtilmiş)
Doğru gider gösterimi:
X tezgahı satın alımı
Y makinesi satın alımı
(iki farklı satırda farklı giderler yazılmış)
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje bütçesinde yer alan gidere ilişkin gider ismi ve/veya teknik özelliklerin proforma faturadan farklı yazılması veya gider ismi ve teknik özelliği yerine spesifik marka - model yazılması. Projeye yazılan gider ve teknik özellikler ile proformadaki gider ve teknik özellikler uyumlu olmalı ve gider ismi yerine marka model yazılmamalıdır.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje faaliyet – zaman planındaki takvimlendirmenin zamana fazlasıyla yayılarak izleme yapılamayacak, kilometre taşları ayırt edilemeyecek şekilde faaliyet-zaman planı sunulması. Faaliyet başlangıç ve bitiş tarihlerinde olabilecek muhtemel gecikmeler dikkate alınarak faaliyet - zaman planı oluşturulması mümkündür ancak faaliyetler arasındaki öncül - ardıl ilişkisinin kaybolmasına ve proje ilerleyişi açısından kritik olan faaliyetlerin gerçekleşme zamanının fazlasıyla belirsiz kalmasına neden olacak aşırılıkta "zamana yayma" yapılmamalıdır.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje başvurusunun online başvuru sistemine yüklenmesi ve onaylanması işlemlerinin son günlere bırakılması. Proje teklif çağrısında ilan edilen son başvuru tarihine kadar başvurusunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylamayan işletmelerin projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Sistem yoğunluğu nedeniyle problem yaşanmaması için yükleme ve onaylama son günlere bırakılmamalıdır.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje başvuru formunun bölümleri ve eklerinin eksik/hatalı olması ve/veya yeterli düzeyde bilgi içermemesi. KOSGEB tarafından yapılacak değerlendirmeler, Proje Başvuru Formu ve eklerinde bulunan bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılacağından, söz konusu bilgi ve belgelerin anlaşılır ve çağrı/mevzuatta belirtilen şekilde sunulması önem arz etmektedir.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Projelerin dönemsel izlemeleri sırasında işletme tarafından verilen bilgilerin yüzeysel olması ve harcamaların projeye uyumluluğunu değerlendirme açısından yetersiz olması. Dönemsel izleme raporları destek ödemeleri için temel oluşturduğundan, gerçekleştirilen faaliyet ve giderlerin değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulacak bilgilerin detaylı olarak verilmesi gerekmektedir.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje uygulama sürecinde KOSGEB’den onay alınmaksızın proje ve kurul kararında tanımlanandan farklı özellikte ürün alınması. Proje uygulama aşamasında kurul kararında yer alan giderlerden farklı özellikte gider gerçekleşecek ise projede revizyon talep edilmesi gerekmektedir.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje uygulama sürecinde proje revizyonu ile ilgili şartlar ve süre kısıtlarına dikkat edilmemesi. Proje başladıktan sonra proje/kurul kararında yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik yapılmak istenirse mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde ve süreler içerisinde revizyon talep edilmesine dikkat edilmelidir.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Banka aracılığıyla yapılması gereken proje harcamalarının nakit ödeme şeklinde yapılması ve/veya banka aracılığıyla yapılan ödemelerde işletme hesapları yerine ortakların şahsi hesaplarının / kartlarının kullanılması. Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından proje başlangıç tarihinden itibaren banka aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje başlamadan önce giderlere ilişkin satın alımların yapılması. Proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmemektedir (Proje teklif çağrısına göre destek kapsamında ise, proje hazırlama danışmanlığı ve proje süresi içinde düzenlenen fuarlara ilişkin ödemeler bu kıstasa dahil değildir). Bu nedenle projede belirtilen ve destek talep edilen giderlerin belirtilen istisna hariç olmak üzere proje başlangıç tarihinden sonra yapılması gerekmektedir.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje sonuç raporlarının gönderim süresine dikkat edilmemesi. Proje sonuç raporu, mevzuatta belirtilen süre (proje süresinin bitiminden sonraki 1 ay içerisinde) sunulmalıdır. Aksi halde; KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden bir defaya mahsus bildirim yapılacak, bildirimi takiben 15 gün içinde rapor halen sunulmamış olursa projenin başarılı olmadığına karar verilerek bekleyen destek ödemeleri yapılmayacaktır.

İşlevsel İş Akış Diyagramı

Destek programı iş akış diyagramına ulaşmak için TIKLAYINIZ