KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

(a)        Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

(b)        Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

 1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.
 2. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

 

Başvuru Şartları:

1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan

-  KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya

-  Patent belgesi olan veya

-  Doktora tezi konusu olan veya

-  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya

-  Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

-  Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

-  5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için;  Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

 

Destek Tanıtım Videosu

 

Etkileşimli Destek Tanıtımı

Desteklenecek Proje Giderleri

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a)Makine-teçhizat desteği*

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

c)Yazılım giderleri desteği*

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

ç)Personel gideri desteği**

%100 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

* Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

 

Başvuru Formları

3. Dönem / 25 Kasım 2019 ve sonrası başvurular için geçerli olan mevzuat

 1. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başvuru Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Paydaş Beyan Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütnamesi (e-devlet üzerinden başvuru)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonuç Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 7. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 8. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Paydaş Değerlendirme Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 9. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Bağımsız Değerlendirici Ürün Prototipi İncelemesi Formu 
 10. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Teklif Formu 
 11. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Değerlendirme Komisyon Karar Tutanağı Formu
 •  Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosu
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 7. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
 8. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formu 
 9. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi 
 10. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Destek Ödeme Öncesi Kontrol Tablosu

 • Kurul/Komite Değerlendirme Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Değerlendirme Kriterleri Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Değerlendirme Raporu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Komite Karar Formu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Komite Toplantı Gündemi Formu 
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Gündem Formu 
 7. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Görüş Formu

2. Dönem / 28 Ağustos 2019 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Tamamlama Formu (Bağlı olduğunuz Müdürlük ile irtibata geçiniz.)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 • Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu 

 

1. Dönem / 31 Mart 2018 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat 

 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Tamamlama Formu (Müdürlüğünüz ile iletişime geçiniz.)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru) 
 • Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu 

Başvuruya Esas Dokümanlar

  KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Dökümanları Tablosu
  Bilgi Dökümanı (Yönetici Özeti) (Bilgi Dökümanı Tablosu "2.1.2 Bilgi Dökümanı" bölümü için indiriniz.)

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Destek Programı Hatalı İşlem Doğru İşlem
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet kurul kararında belirlenen asgari teknik özellikleri sağlamaması Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal ve hizmete ilişkin faturalarda ürünü tanımlayacak marka/model/asgari teknik özelliklerin yer almaması Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının
program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması
Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere personel giderleri desteğinde istihdam edilen personellerin kurul kararında belirlenen mezuniyet durumu/uzmanlık alanına uyulmaması Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.