Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,
a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin
sağlanmasıdır.

Desteklenecek Proje Giderleri

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

DESTEK ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI

(%)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

200.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

300.000

100

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

100.000

75

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

100.000

75

Diğer Giderler Desteği

(100.000 TL )

Eğitim Desteği

25.000

75

Proje Tanıtım Desteği

15.000

75

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

25.000

75

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)

10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

Destek Oranı Uygulanmaz

(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Programdan Yararlanma Koşulu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

-Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

-Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Bu kapsamda;
a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER'lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya 
f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Başvuru Formları

15 Ağustos 2023 tarihi itibariyle güncellenen formlar

  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ödeme Talep Formu 

  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Ödeme Oluru

 

29 Mart 2023 tarihi itibariyle güncellenen formlar

  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Komite Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Karar Formu

 

 

28 Aralık 2022 tarihi  ve sonrası başvurular için geçerli olan formlar

  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dokümanı (Ar-Ge ve İnovasyon Projesi için)
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dokümanı (Ür-Ge Projesi için)
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Başvuru Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
 Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Görüş Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Taahhütname
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Revizyon Talep Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Sonrası İzleme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Teknik İnceleme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Raporu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Komite Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Ödülü Jüri Değerlendirme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Ödülü Jüri Sonuç Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Komite Toplantı Gündemi Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Basvuru Kontrol Tablosu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosu

 

06 Ekim 2022 tarihi  ve sonrası başvurular için geçerli olan formlar

  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dokümanı (Ar-Ge ve İnovasyon Projesi için)
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dokümanı (Ür-Ge Projesi için)
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Başvuru Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek ProgramıGörüş Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Taahhütname
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Revizyon Talep Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Sonrası İzleme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Teknik İnceleme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Raporu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Komite Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Komite Toplantı Gündemi Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Üst limit ve Oranları Tablosu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Basvuru Kontrol Tablosu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosu

 

15 Aralık 2021 tarihi  ve sonrası başvurular için geçerli olan formlar

  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dokümanı (Ar-Ge ve İnovasyon Projesi için)
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dokümanı (Ür-Ge Projesi için)
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Başvuru Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek ProgramıGörüş Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Taahhütname
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Revizyon Talep Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Sonrası İzleme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Teknik İnceleme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Raporu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Komite Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Üst limit ve Oranları Tablosu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Basvuru Kontrol Tablosu

 

15 Aralık 2021 tarihi  öncesi başvurular için geçerli olan formlar

  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Üst limit ve Oranları Tablosu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Basvuru Kontrol Tablosu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dokümanı (Ar-Ge ve İnovasyon Projesi için)
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dokümanı (Ür-Ge Projesi için)
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Başvuru Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Raporu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Komite Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Görüş Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Taahhütname
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Dönemsel İzleme Formu 
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ödeme Talep Formu 
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Revizyon Talep Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Sonuç Raporu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Karar Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Raporu
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Teknik İnceleme Formu

Proje Teklif Çağrısı

2022-02 Savunma ve Elektrikli/Hibrit Otomotiv Sanayi İhtiyaçlarının Millileştirilmesi Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi

  Proje Teklif Çağrısı

 

2022-01 Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi

  Proje Teklif Çağrısı

 

2021–02 Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin Artırılması İçin Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi

  Proje Teklif Çağrısı

 

 

2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi”

  Proje Teklif Çağrısıİşlevsel İş Akış Diyagramı

Destek programı iş akış diyagramına ulaşmak için TIKLAYINIZ