.

2023 – 06

İş Fikri

Teklif Çağrısı

Denizli, Aydın ve Muğla İli- Gıda ile Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler Teklif Çağrısı

 

 

Çağrının Amacı

11. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmiştir. Söz konusu amaca ulaşılabilmesi için sayılan politika ve tedbirler arasında kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentorlük desteği sunmalarını özendirecek mekanizmalar geliştirileceği vurgulanmaktadır.

 

Bu kapsamda; Denizli, Aydın ve Muğla illerinde gıda ile makine (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik olarak çağrı kapsamındaki konulara uygun iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

 

Teklif Çağrısı Başvuru Tarihleri

21 Eylül – 20 Ekim 2023

Başvuru sistemi 20 Ekim 2023 Cuma günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan Teklif Çağrısı Başvuru Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Teklif Çağrısı Başvuru Koşulları

Başvuru yapacak girişimcilerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:

 • 01.2020 tarihinden sonra, gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması.
 • 01.1987 ve sonrası doğumlu olması (kadın girişimcilerde yaş şartı sınırı aranmaz).

 

Teklif Çağrısı Başvuru Yeri ve Başvuru İşlemleri

 • Girişimci, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir.
 • Başvuruda eksiklik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve girişimcinin aşağıdaki süreç-zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Tüm bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. Bildirimlerin takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine ait olacaktır.

 

 

Uygun İş Fikri Konuları

Gıda ile makine (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikirlerinin, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikrinin seçilen konu(lar) doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir.

 

 1. Tedarik, test-analiz, depolama, lojistik, satın alma ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler
 2. Atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler
 3. Üretim süreçlerine ve makine-teçhizat, ham madde ve malzeme gibi girdilere yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren dijital çözümler
 4. Gıda kurutmada yenilikçi teknolojilerinin geliştirilmesi ile yüksek katma değerli fonksiyonel ürün üretimi
 5. Yenilikçi teknolojiler kullanılarak (yüksek hidrostatik basınç vb.) raf ömrünün uzatılması
 6. Fonksiyonel gıdaların üretimi
 7. Katma değerli ürün üretimine yönelik makinelerin (tarım, tekstil, mermer, metal işleme ve gıda makineleri) geliştirilmesi
 8. Üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin (tarım, tekstil, mermer, metal işleme ve gıda) yazılım ve otomasyonlarının geliştirilmesi

 

Destek Üst Limiti

 

 

Geri ödemesiz

1.000.000.-TL

 Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desteklenecek Giderler ve Özel Şartlar

 

 

A) Kuruluş Giderleri (Kuruluş Desteği)

 • Gerçek kişi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 10.000.-TL, sermaye şirketi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 20.000.-TL destek sağlanır.

20.000.-TL’ye kadar

B) Personel Giderleri (Performans Desteği)

 • Performans desteği, girişimcinin kurduğu işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
 • Performans desteği, destek programı başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye destek sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.
 • Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

 

Birinci performans dönemi için

180-539 olan işletmeye 60.000.-TL,

540-1079 olan işletmeye 120.000.-TL,

1080 ve üstü olan işletmeye 200.000.-TL,

 

İkinci performans dönemi için

360-1079 olan işletmeye 60.000.-TL,

1080-1439 olan işletmeye 120.000.-TL,

1440 ve üstü olan işletmeye 200.000.-TL,

 

performans desteği sağlanır.

400.000.-TL’ye kadar

C) Makine-Teçhizat ve Yazılım Giderleri (Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği)

 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için sağlanacak desteğin üst limiti 200.000.-TL’dir. Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 300.000.-TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 400.000.-TL’dir.

400.000.-TL’ye kadar

D) Danışmanlık Giderleri (Mentorlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği)

 • Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için sağlanır.
 • Destek programı süresi içinde başlayan ve tamamlanan danışmanlık ve işletme koçluğu hizmetlerine ilişkin giderler için sağlanacak desteğin üst limiti 30.000.-TL’dir.

30.000.-TL’ye kadar

E) Diğer Giderler (Diğer Giderler Desteği)

 • Diğer giderler desteği kapsamında kira, ofis donanımı ve hammadde giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 150.000.-TL’dir.
 • Kira giderleri için; net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) destek programı süresince aylık azami 2.500.-TL olmak üzere sağlanacak desteğin üst limiti toplam 60.000.-TL’dir.
 • Ofis donanımı giderleri için; işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan ofis donanımı giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 40.000.-TL’dir.
 • Hammadde giderleri için; işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili kullanacağı hammadde giderleri için destek programı süresince sağlanacak desteğin üst limiti 50.000.-TL’dir.

150.000.-TL’ye kadar

 

Destek Oranı

% 75 (Kuruluş Desteği ve Performans Desteğinde destek oranı uygulanmaz.)

 

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

 

 

 

 

Süreç - Zaman Planı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teklif Çağrısı Başvuru

21 Eylül – 20 Ekim 2023

Kontrol Süreci

İlk kontrol: 23 Ekim – 27 Ekim 2023

 

Girişimci düzeltme: 30 Ekim – 05 Kasım 2023

 

Son kontrol: 06 Kasım – 10 Kasım 2023

Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Komisyonu

20 Kasım – 08 Aralık 2023

Kabul Edilen İş Fikirlerinin Bildirilmesi

15 Aralık 2023

Eğitim ve Mentorlük Süreci

25 Aralık 2023 – 26 Ocak 2024

Destek Programı Başvurusu

05 Şubat – 16 Şubat 2024

Kontrol Süreci

İlk kontrol:  19 Şubat – 23 Şubat 2024

Girişimci düzeltme: 26 Şubat – 01 Mart 2024

Son kontrol: 04 Mart – 08 Mart 2024

Kurul Değerlendirmesi

18 Mart – 29 Mart 2024

Değerlendirme Kriterleri

 • Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Formu çağrı duyurusunun altında verilmiştir.
 • Teklif Çağrısı başvuruları “Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirildikten sonra ortalama puanı 60 ve üzeri olan Teklif Çağrısı Başvuruları olumlu olarak değerlendirilerek en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır. Değerlendirme sonucu uygun bulunan ilk 50 girişimci KOSGEB ile Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Denizli Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan işbirliği kapsamında eğitim ve mentorlük programına dâhil edilecektir. Bu programı tamamlayan girişimciler çağrı metninde belirtilen destek üst limitleri dâhilinde İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapabileceklerdir. Değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular desteklenmeye hak kazanacaktır.
 • Değerlendirme Komisyonu yapısı ve çalışma usulleri Başkanlık Makamı Oluru ile belirlenir.
 • Değerlendirme sonucu yapılan sıralama nihai olup sıralamaya giremeyen girişimciler için itiraz hakkı bulunmamaktadır.

İlgili Dokümanlar

 • İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasları
 • Teklif Çağrısı Başvuru Formu
 • Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu

Diğer Hususlar

 • Teklif Çağrısı Başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini Denizli, Aydın veya Muğla ilinde kuracak olması ve işletmenin program süresince Denizli, Aydın veya Muğla ilinde faaliyet göstermesi.
 • Girişimcinin işletmesini İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kodlarında faaliyet gösteren sektörlerde kuracak olması.
 • Desteklemeye ilişkin kurul kararının bildirim tarihinden sonra 6 ay içerisinde işletmenin kurulması taahhütnamenin onaylanması gerekir.
 • Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
 • Teklif çağrısında belirtilmeyen tüm hususlar için İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılacaktır.

Teklif Çağrısı İçin Tıklayınız

Teklif Çağrısı Başvuru Formu İçin Tıklayınız (Örnektir, asıl başvuru sistem üzerinden yapılacaktır.)

Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Kriterleri için Tıklayınız

Teklif Çağrısı Başvuru Adımları İçin Tıklayınız

 Başvuru İçin Tıklayınız

 

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023