Türkiye, 1992 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni (BMİDÇS) sözleşmenin amacını ve genel prensiplerini desteklemekle birlikte, gelişmiş ülkelerle aynı yükümlülüklere tabi tutulması nedeniyle imzalamamış; 2001 yılında Taraflar Konferansınca Türkiye’nin özel şartlarının tanınmasının kabulüyle 24 Mayıs 2004 tarihinde Sözleşmeye taraf olmuştur. 1997 yılında imzaya açılan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolüne de (KP) 05.02.2009 tarihli kanun ile taraf olunmuştur.

 

Başkanlığımız iklim değişikliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel şartları dolayısı ile kalkınmayı etkileyeceğini, bu nedenle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri  çerçevesinde, ülkemizin özgün şartları dikkate alınarak, iklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik önlemlerin ulusal kalkınma planlarımıza ve sektörel politikalarımıza entegre edilmesi gerektiğini değerlendirmektedir.


Başkanlığımızın iklim/çevre alanlarına yönelik faaliyetleri genel olarak; sektörlere yönelik destek sağlanması ve projelere katılım şeklinde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda;

Başkanlığımıza bağlı Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) bünyesindeki, alternatif enerji alanında (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi) faaliyet gösteren, proje geliştiren çeşitli firmalar Başkanlığımızca desteklenmektedir.

AB Mevzuatına uyum kapsamında KOBİ’lere yönelik çeşitli duyuru ve bilgilendirmeler de yapılmaktadır.

Başkanlığımızla Ankara Sanayi Odası (ASO) arasında imzalanan 1999 tarihli protokol ile ASO-KOSGEB Çevre Laboratuarı kurulmuştur. Laboratuarda çevre koruma amaçlı standardizasyon, ölçüm, kalite, akreditasyon, test, sertifikalandırma işlemleri yapılmaktadır.

Başkanlığımız gerek yurtiçi gerekse yurtdışından çeşitli kurum/kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilmekte olan projelere katılım sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir. Bu projelerden bazıları:

1. Türk KOBİ'leri için AB Çevre Müktesebatı'na Uyum ile İlgili Bilgi Sisteminin Kurulması Projesi
2007 yılında başarı ile tamamlanan "Türk KOBİ'lerinin AB Çevre Müktesebatı'na Uyum ile İlgili Bilgi Sisteminin Kurulması Projesi" bir LİFE projesidir. Yürütücü Kuruluşu  yine bir KOBİ olan (Ekodenge Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti.) ve ortakları arasında KOSGEB, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu bu LİFE projesi ile KOBİ’ler için çevre yönetimi ve mevzuat konusundaki desteği genelleştirerek, isteyen sanayicilerimize, çevre mevzuatının uygulanmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için analiz edilmiş bilgilerin bilgisayar ortamında ve arama motoru desteğinde verilmesi amaçlanmıştır.
 
Projenin hedef çıktısı olarak cevre.kosgeb.gov.tr adresi ile ulaşılabilen internet portalı oluşturulmuştur. Sürekli güncel bilgilerin yer aldığı söz konusu portaldan KOBİ’lerimiz yararlanmaktadır.

2. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) yürütmekte olduğu, ozon tabakasına zarar veren soğutma sektöründeki servislerde bulunan gazların kullanımının azaltılması ve bu amaçla; gaz toplama, temizleme, ıslah ve imha merkezlerinin kurulması ve teknisyenlerin eğitimi projelerinde, KOSGEB yürütücü kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bu amaçla TTGV ve KOSGEB arasında 31 Ekim 2002 tarihinde iki anlaşma imzalanmıştır.

3. EMAS (Eko-Yönetim ve Tetkik Programı) Sisteminin Kurulması ve Uygulanması Hususlarında Türkiye’ye Teknik Yardım Projesi
Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede Başkanlığımız proje paydaşı olarak yer almaktadır. Proje üç adımdan oluşmaktadır. Birinci adımda ülkemizdeki bu konuya ilişkin mevcut durumun analizi ve yetkili otorite, akreditasyon ve kayıt sistemi için olası kurumsal yapı üzerine detaylı bir rapor hazırlanması, ikinci adımda, EMAS Tüzüğü’nün içselleştirilmesi için bir strateji ve uygulama planı geliştirilmesi, son adımda ise eğitim ve çalıştaylar düzenlenmesi öngörülmüştür. Eğitim EMAS hedef grubu olan özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayacaktır. Çalıştay ise, EMAS Çalışma Grubu’nda yer alan ve aynı zamanda proje paydaşları olan kurum temsilcilerine  (Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret bakanlığı, TÜRKAK, TSE, TOBB, KOSGEB) yönelik olacaktır.

4. Eko-Endüstriyel Park Çevre Destek Sistemi (EPESUS) Projesi
Başkanlığımız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer paydaşlarla birlikte, 2008 yılı AB Eco-Innovation çağrısına Eko-Endüstriyel Park Çevre Destek Sistemi (EPESUS) projesiyle başvurmuş olup proje teklifinin AB tarafından uygun görüldüğünü ve müzakere sürecinin tamamlandığını bildirilmiştir. ECO/08/239001/S12.539401 no’lu projenin fonlanmasına yönelik hibe sözleşmesi 10 Ağustos 2009 tarihinde proje paydaşlarına iletilmiştir.

5. MATRA Projesi
Hollanda tarafından MATRA.G2G.NL başlıklı program kapsamında Türk kimya sektöründe AB’nin yeni kimyasallar politikası ile ilgili REACH Tüzüğü (1907/2006/EC) ve tehlikeli madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi ile ilgili CLP Tüzüğü (1272/2008/EC) hakkında ihracatçılarımıza yönelik farkındalığı artırmaya ve sektörün yoğunlaştığı bölgelerde bölgesel endüstri yardım masaları kurmaya yönelik olarak hazırlanan projeye Başkanlığımızın katılımı 05.10.2009 tarihinde uygun bulunmuştur