• Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile işbirliği içerisinde 3 yıl süre ile yürütülen ve tamamlanan “KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi” KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin arttırılması, KOBİ’lerde enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılması, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve enerji maliyetlerinin KOBİ’ler ve ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ile çevrenin korunması hedefine yöneliktir. Proje kapsamında, KOBİ’lerde enerji tüketimleri ve enerji verimliliği yatırımları konusunda bilgi ve izleme sisteminin geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir (KEET–Tool Enerji Veri Tabanı). Enerji verimliliği konusunda işletme bazında hazırlanmış olan basit işletme tedbirleri listesi 38 işletmeye gönderilmiştir. Proje kapsamında, 50 ön-etüd çalışması ve 7 adet detaylı etüt çalışması gerçekleştirilmiştir (Ankara’da 16, Bursa’da 22,  Antalya’da 4 ve Kocaeli’nde 8 ön etüt gerçekleştirilmiş olup yapılan ön etütlerden edilen bulgular doğrultusunda Bursa’da 3, Ankara’da 1, Antalya’da 2, Kocaeli’nde 1 detaylı etüt çalışması gerçekleştirilmiştir).

Kamuoyu ve işletmelerle paylaşılmak üzere iletişim planı kapsamında hazırlanan bir broşür basılmıştır. Dönemsel raporlar hazırlanmıştır. Destek modeli hazırlıklarına çalışma grubu marifetiyle devam edilmiş olup, destek modeli teklifi üst yönetime sunulmuştur. Proje 01 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona ermiş olup, proje sonuç raporu hazırlanmıştır.

 

  • Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi

Enerji verimliliği konusunda faaliyet göstermek üzere görevlendirilmiş kurumların kapasitelerini arttırmaya ve enerji verimliliği taraflarında farkındalık oluşturmaya, bilgi ve bilinç düzeyini arttırmaya yönelik ‘Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi’ KOSGEB, UNDP, UNIDO, TTGV, TSE, Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Proje ile sanayi sektöründeki işletmelerin çeşitli enerji tasarruf tedbirleri ve enerji verimli teknolojiler kullanması yönünde teşvik edilmesi ve kapasitelerinin arttırılması sonucu etkin enerji kullanımları ile Türk sanayisinde enerji verimliliğinin arttırılması amacına yönelik bilinçlendirme, bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

  • JICA  İle Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmaları

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi ve KOSGEB arasında enerji verimliliği alanında teknoloji ve deneyim transferi sağlamak üzere işbirliği çalışmaları sürdürülmektedir. Kıdemli Gönüllü Uzman değişimi programı kapsamında 2017 yılının Haziran ayına kadar ülkemizde görevine devam edecek olan mühendis Yoshimi MATSUBARA refakatinde “KOBİ’lerde Enerji Verimliliği” projesinde elde edilen deneyimlerin sahaya aktarılması ve işletmelerin enerji konusundaki ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için proje ekibi oluşturulmuştur. KOSGEB personelinden teşkil edilen JICA projesi enerji verimliliği proje ekibi tarafından, seçilen 6 pilot ilde (Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Kocaeli) enerji verimliliği etüt çalışmaları yapılması planlanmış ve süreç başarıyla tamamlanmıştır.