İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

Programın Amacı

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

İşbirliği - Güçbirliği Ortaklık Modelleri

  Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
  Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
  Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

Desteklenecek Proje Konuları

  Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
  Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,
  Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
  Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
  Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti 1.000.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli)

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:
1.500.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli)
Proje Destek Oranı 1. Bölgede %50* 2., 3. ve 4. Bölgelerde %60* 5. ve 6. Bölgelerde %70*(*)Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Başvuru Formları

  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Karar Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Taahhütnamesi
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Tespit Tutanağı
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu 
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Revizyon Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Sonrası İzleme Raporu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı İtiraz Komisyonu Karar Formu


Kullanıcı Klavuzu

  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Program ve Destek Başvuru Kullanım Klavuzu


Tablo

  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu


Teminat Giderlerinin Desteklenmesi

  Teminat Giderlerinin Desteklenmesine İlişkin Usül ve Esaslar
  Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Formu
  Teminat Giderleri Desteği Destek Ödeme Oluru
  Banka Teminat Mektubu/Kefalet Mektubu için Protokol Listesi