İşletme Geliştirme Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 

(Bu destek programı, KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Destek Unsurları

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

1

Yurt İçi Fuar Desteği

100.000

%60

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*

90.000

3

Sanayide Nitelikli Eleman Desteği**

150.000

4

Tasarım Desteği

75.000

5

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***

100.000

6

Belgelendirme Desteği****

300.000

7

Test ve Analiz Desteği****

300.000

8

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği*****

80.000

9

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

10

Model Fabrika Desteği

100.000

11

Teknik Danışmanlık Desteği******

50.000

12

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği

20.000

%100

13

Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği

300.000

%60

14

Yalın Dönüşüm Desteği*******

200.000

%100

15

Afet Dönemi İşletme Desteği

75.000 %100
16

Afet Dönemi Proje ve Yapım Maliyeti Desteği

1.000.000 %100

 

(*) - KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir. - KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı, KOSGEB Başkan Yardımcısı, TOBB Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı, TESK Genel Başkanı, TESK Genel Başkan Vekili, TİM Başkanı, TİM Başkan Vekili, DEİK Başkanı veya DEİK Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 (seksen) oranında desteklenir.

(**) – Sanayide Nitelikli Eleman Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. -Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL’dir.

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.

(****) - TSE’den alınacak belge ve/veya hizmetler %80 (seksen) oranında desteklenir. -TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den, kamu kuruluşları ve üniversitelerden alınacak belge ve/veya hizmetler %70 (yetmiş) oranında desteklenir. - Yurtdışından alınacak belge ve/veya hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belge ve/veya hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir.

(*****)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

(******)Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

(*******) Yalın dönüşüm desteği kapsamında alınacak Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti ve Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti %80 (seksen) oranında, Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti ise %100 (yüz) oranında desteklenir.

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Destek Programı Hatalı İşlem Doğru İşlem
İşletme Geliştirme Destek Programı Ödemenin çek/senet ile yapılması durumunda; vade tamamlanmadan ödeme talep edilmesi Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin
işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve vadeli işlemler dâhil olmak üzere ödemenin tamamlanmış olması gerekmektedir.
İşletme Geliştirme Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının
program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması
Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının program içerisinde olması gerekmektedir.
İşletme Geliştirme Destek Programı Ödemenin banka aracılığıyla değil elden yapılması Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.
İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt içi fuar desteği ödeme talebi ekinde yer alan   fatura bilgilerin eksik olması. Yurt içi fuar desteği ödeme talebi ekinde yer alan faturada, işletme tarafından katılım sağlanan fuar adı, kullanılan stant alanı (m2 ve varsa diğer bilgilerin (standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu bilgileri, elektrik gideri vb.) bulunmalıdır.
İşletme Geliştirme Destek Programı Yanlış/eksik evrak yükleyerek ödeme
talebinde bulunulması
İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosundan kontrol edilerek doğru eklerin eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir.
İşletme Geliştirme Destek Programı Nitelikli Eleman Desteği ödeme talebinde ödeme talep edilen aylara ilişkin SGK tahakkuk işlemleri oluşmayan aylar için ödeme talebinde bulunmaları Talep edilen aylara ilişkin SGK tahakkuk işlemleri
tamamlandıktan sonra ödeme talebinde bulunulması gerekmektedir.
İşletme Geliştirme Destek Programı Aynı Ödeme Talep formunun birkaç kez
doldurulması
İlgili destek için bir kere başvuruda bulunulmalıdır.
İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme, Tasarım ve Sınai Mülkiyet Hakları Desteğinin karıştırılarak yanlış destek altında ödeme talebinde bulunulması Ödeme talep edilen belgelerin kontrol edilerek ilgili destek için ödeme talebinde bulunulması gerekmektedir.
İşletme Geliştirme Destek Programı Destek ödeme talebi ekinde yer alan faturaların tamamının ödenmemesi Destek ödeme talebinde yer alan faturaların tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

İşlevsel İş Akış Diyagramı

Destek programı iş akış diyagramına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Hizmet Sağlayıcılar

Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi, Model Fabrika Eğitim Danışmanlık Programı ve Model Fabrika Öğren Dönüş Programı Hizmetleri yalnızca aşağıdaki tabloda tanımlanan kişi ve/veya işletmelerce verilebilecektir.

Yalın Dönüşüm Danışmanları

Model Fabrikalar

  • FAZ 1 (Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti)
 
  • FAZ 2

    ( -Model Fabrika Eğitim Danışmanlık Hizmeti

     -Model Fabrika Öğren Dönüş Programı Hizmeti )

 

KOSGEB tarafından; İşletme Geliştirme Destek Programı Yalın Dönüşüm Desteği kapsamında hizmet sunumuna ilişkin sonuç raporlarının girilmesi için bir yazılım alt yapısı oluşturulmuştur. Yalın dönüşüm hizmetlerinin hizmet sağlayıcılarına bu yazılımı kullanabilmeleri için KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından tüm hizmet sağlayıcıların veri tabanına kaydedilmesi ve KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden yetki verilmesi gerekmektedir.

Program kapsamında hizmet sunmak isteyen ve yukarıdaki tabloda nitelikleri belirtilen kişiler/işletmelerin ekte yer alan İşletme Geliştirme Destek Programı Yalın Dönüşüm Desteği Hizmet Sağlayıcı Başvuru Formu, İşletme Geliştirme Destek Programı Yalın Dönüşüm Desteği Hizmet Sağlayıcı Taahhütnamesi ve İşletme Geliştirme Destek Programı Yalın Dönüşüm Desteği Hizmet Sağlayıcı Muvafakatnamesi ile Başkanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurusu uygun bulunarak veri tabanına kaydedilen hizmet sağlayıcılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Model Fabrikalar:

MODEL FABRİKA ADI İŞLETME ADI
(Fatura Düzenleyecek İşletmenin Unvanı)
E-POSTA TELEFON NO
Adana Model Fabrika Adana Sanayi Odası Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. sanayikampusu@adaso.org.tr (0322) 503 81 28
ASO Model Fabrika  ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika İktisadi İşletmesi ufuk.kaya@modelfabrika.org (0312) 267  50 75
Bursa Model Fabrika Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Lojistik A.Ş. info@btsomesyeb.com.tr (0224) 261 61 87
Gaziantep Model Fabrika Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık Hizmet A.Ş info@gsomem.com.tr (0342) 503 01 10
İzmir Model Fabrika İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi A.Ş. info@izmirmodelfabrika.com (0539) 685 38 81
Kayseri Model Fabrika Kayseri Model Fabrika A.Ş. salih.yalcin@kayserimodelfabrika.com (0352) 504 40 44
Konya Model Fabrika Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim ve Dijital Dönüşüm Hizmetleri A.Ş. bilgi@ktotek.com.tr (0332) 221 02 21
Mersin Model Fabrika  Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi Tic. ve San. A.Ş. info@mersinmodelfabrika.com (0324) 645 41 11
Eskişehir Model Fabrika Eskişehir Sanayi Odası Model Fabrika İktisadi İşletmesi eso@eso.org.tr (0222) 236 03 60
Samsun Model Fabrika Samsun Merkez OSB Model Fabrika Ticari İşletmesi info@samsunmodelfabrika.org.tr (0362) 260 51 51

 

Yalın Dönüşüm Danışmanları:

ADI SOYADI TELEFON NO E-POSTA İL ADI
Abdullah ALGÜL 5067112040 abdullahalgl@gmail.com Konya
Abdurrahman CANDAN 5072433112 acandan.media@gmail.com Kayseri
Adem FİDAN 5428361742 af.ademfidan@gmail.com Konya
Adem KARACA 5422320466 1ademkaraca@gmail.com Konya
Adem ŞAHİN 5343119298 ademsahin1985@gmail.com Denizli
Ahmet AHLATLI 5333911346 aahlatli@gmail.com Kahramanmaraş
Ahmet Turgut AÇIK 5468594102 ahmetacik@mtosb.org.tr Mersin
Ahmet TÜZÜNER 5414040668 ahmettuzuner@hotmail.com Aksaray
Ali DÜNDAR 5057123769 a.dundar@demodanismanlik.com İzmir
Ali Kerim ŞAHİN 5421901154 alikerimsahin@gmail.com Sakarya
Ali SARI 5514200357 alisari2021@gmail.com Konya
Alireza Shahbazpour ASIABI 5310200998 alireza.shahbaz.1979@gmail.com Adana
Atakan GERGER 5324621759 atakangerger@gmail.com Manisa/İzmir
Aydın KOÇAK - aydin.kocak@ege.edu.tr İzmir
Ayhan Tufan AYAN 5059020248 tfnayan61@gmail.com Konya
Aykan ÇAMLIBEL 5068206995 aykancamlibel@gmail.com Tekirdağ
Aysel TAŞ 5356525469 ayseltas1980@hotmail.com Bursa
Ayşe ÇAKMAK 5343979027 ayscakmak@gmail.com Ankara
Ayşe KONYALI 5327495019 akcaliayse@gmail.com İzmir
Ayşegül ÖZKAVUKÇU 5305273544 aysegulozkavukcu@yahoo.com aysegul@waytogo.live İstanbul
Ayşen DOĞAN 5415908992 aykolaysen@gmail.com Konya
Bahadırhan Aybars GÜLENSOY 5360644836 aybars.gulensoy@modelfabrika.org Ankara
Bahar ER 5555437454 bahar.er257@gmail.com İzmir
Bahattin ÜNGÖR 5453039162 ungor2007@gmail.com İstanbul
Bahittin ASLAN 5342253515 bahittinaslan@gmail.com bahittinaslan@mtosb.org.tr Mersin
Baki TOKGOZ 5536036061 baki.tokgoz@gmail.com Kayseri
Barışcan CANSIZ 5076824907 bariscansiz27@gmail.com Gaziantep
Batuhan PANCARCI 5077600100 batuhanpancarci@gmail.com İzmir
Begüm ERDEN 5365129788 begkan@outlook.com Gaziantep
Behice Meltem KAYHAN 5077780348 bmkayhan@gmail.com İzmir
Berçem HANOĞLU 5418393213 bercemhanoglu1@gmail.com İzmir
Berna Ataş AKÇAY 5337382748 bernaatasakcay@gmail.com Eskişehir
Beyza EROĞLU 5536175339 byzaerogluu@gmail.com Konya
Bihter Biçer OYMAK 5307005458 bihterbiceroymak@hotmail.com Aydın
Bilal ŞEKER 5321789254 bilalseker41@gmail.com
Birdoğan BAKİ 5337409418 birbaki@yahoo.com bbaki@ktu.edu.tr Trabzon
Buğra DOYMAZ 5431001338 bugra.doymaz@kayserimodelfabrika.com Kayseri
Burak Celalettin ALKAYIŞ 5422333402 burak.alkayis@gmail.com İstanbul
Burak EFE 5059601869 burakefe0642@gmail.com Konya
Burcu KOÇAK 5300652465 kocakburcu@gmail.com Adana
Burcu Kurt ÖZDEN 5064986380 bburcukurt@gmail.com Kayseri
Bülent SÖNMEZ 5322058866 bulent@kilgi.com.tr Ankara
Bülent YILMAZ 5335030848 bulentyilmaz@innovera.com.tr Ankara
Cemil ÇEVİK 5068981929 cmlcvk@hotmail.com Mersin
Cemil KÖZKURT 5050410311 ckozkurt@bandirma.edu.tr Balıkesir
Cihan DOĞAN 5383276939 cihandogan777@gmail.com Konya
Çağatay BIÇAKÇI 5413224707 cagataybicakci@hotmail.com Kayseri
Çağlar AYDIN 5323279183 cglr.aydn@gmail.com İstanbul
Davut YEŞİL 5464561617 davutyesil@hotmail.com Niğde
Deniz MERDİN 5062969937 denizmerdin37@gmail.com Tokat
Derya Kahraman AYDIN 5550140626 deryaaydin@akyagrup.com Ordu
Devrim BALABAN 5065635467 devrimbalaban@gmail.com İzmir
Dicle OLUKLU 5067421629 dicleoluklu@hotmail.com  Ankara
Didem ÖZTÜRK 5346263629 didemcanatar@gmail.com İstanbul
Dila BEŞEN 5437282000 dilabesen@hotmail.com Adana
Dilara DURA 5414700570 dura_dlr@hotmail.com Mersin
Dilek HAZAR 5419280345 dilekakbay@hotmail.com Kocaeli
Dine Berat CAN 5445660820 dinecan90@gmail.com Ankara
Durmuş FARTLI 5396136127 durmus_42177@outlook.com Konya
Ebru KIRCA 5075142682 ebru.kirca@izmirmodelfabrika.com ebrukircaa@gmail.com İzmir
Ebru TAKCI 5066040458 ebrutakci@gmail.com Kayseri
Emin DOĞAN 5060527282 muhemindogan@gmail.com Konya
Emir AVCIOĞLU 5427274685 emiravcioglu88@gmail.com Çorum Amasya Tokat Çankırı Yozgat
Emrah BOZKURT 5303721810 emrah10bozkurt@gmail.com Balıkesir
Emre KOŞAR 5376784314 emreksr@hotmail.com Kayseri
Enes Furkan ERKAN 5319481894 eneserkan@sakarya.edu.tr Sakarya
Engin EROĞLU 5325743538 engin@progimyalin.com.tr Eskişehir
Eray ERSOY 5323753717 ersoyeray@yahoo.com Bursa
Eren ÖZCEYLAN 5054522185 erenozceylan@gmail.com Gaziantep
Fatih UÇAR 5399696007 fucar138@gmail.com Kayseri
Fırat AKTAŞ 5380228943 firat.aktas@samsunmodelfabrika.org.tr Samsun
Fikri EGE 5376616185 fikriege@gmail.com Mersin
Galip Özge ARBAK 5324468401 garbak01@yahoo.com İstanbul
Gizem Beyza ERDOĞAN 5436775073 gizem_erdogan06@hotmail.com Ankara
Gökhan SARIKAYA 5323641416 gokhansarikaya@yahoo.com Adana
Gökhan TIMAÇ 5552069391 gokhantimac@gmail.com Kocaeli
Gökhan ÜVENÇ 5058150421 gokhanuvenc@gmail.com Kayseri
Gökhan YALÇIN 5077558769 gyalcin@ktun.edu.tr Konya
Günay Ünsal GÜLSEVEN 5326301821 gunay.gulseven@gmail.com İzmir
Güneş Ümit ARTUK 5306923159 gunesartuk@adaso.org.tr Adana
Hakan ACAR 5498045148 acarhak@gmail.com İstanbul
Hakan KARAMAN 5076908106 hakan@kosano.org.tr Kocaeli
Halil İbrahim KORUCA 5427623844 halilkoruca@sdu.edu.tr Isparta
Hande ERDOĞAN 5326715626 handeerdogan@routeact.com Antalya
Hasan DÜNDAR 5557130363 dundarhsn@gmail.com Çankırı
Hasan Hüseyin ERDURAN 5551867335 herduran@gmail.com Mersin
Hasan Sinan AKAY 5424170868 bernasinan2015@gmail.com Ankara
Hatice AYDIN 5325179521 haticaydin@hotmail.com Mersin
Hatice İĞDE 5336078744 hatice@igdedanismanlik.com.tr Mersin
Hikmet Maraşlı 5062393746 drhikmetmm@gmail.com Adana
Hilal KILINÇ 5075393011 hamhilalkilinc@gmail.com Kocaeli
Hulisi AYLUÇTARHAN 5326367699 htarhan@argebilisim.com İstanbul
Hüseyin Gökmen AKSOY 5326550152 hgaksoy@evranteknoloji.com.tr hgaksoy@yahoo.com Çorum/Ankara/İzmir
Hüseyin MERCİMEK 5558890699 huseyinmercimekk@gmail.com Ankara
Hüseyin ÖZMEN 5333839560 ozmenbursa@gmail.com Bursa
İbrahim Anıl OKCU 5396853881 anil.okcu@izmirmodelfabrika.com İzmir
İbrahim ÇİL 5324507393 icil@sakarya.edu.tr Sakarya
İbrahim KÜÇÜKKOÇ 5522132801 ikucukkoc@balikesir.edu.tr Balıkesir
İbrahim SABUNCU 5053324936 isabuncu@yalova.edu.tr Yalova
İlhan AVCI 5362573057 iavci@hotmail.com Bursa
İlker ERGÜN 5377447794 ilker@ilkerergun.com.tr iergun@gmail.com Ankara
İlknur ERGÜN TUNCAY 5548478803 ilknur@ilknurergun.com İstanbul
İlknur Merve ANDI 5531808580 merve.andii@gmail.com Mersin
İrem YAVUZ 5384878820 irem.yavuz@izmirmodelfabrika.com iremyavuz3435@gmail.com İzmir
İsmail DEMİRKAN 5327736723 i.demirkan1@gmail.com Kocaeli
Jale KURT 5362162240 jale8111@gmail.com jkurt@btsomesyeb.com.tr Bursa
Kamer Pınar BAHAR 5066901718 pinar.balci@kayserimodelfabrika.com Kayseri
Kazım KİRAZCI 5447668315 kirazci@inke.com.tr İzmir
Levent CEYLAN 5327454959 leventceylan01@gmail.com Bursa
Mahmut SAYAR 5354767333 mahmutsayar@hotmail.com İzmir
Mehlika Kocabaş AKAY 5053980417 mehlikakocabas@gmail.com Kocaeli
Mehmet AKTAN 5334758631 endustri@gmail.com maktan@erbakan.edu.tr Konya
Mehmet Arif KAPUSUZOĞLU 5428407738 mehmet.kapusuzoglu@kayserimodelfabrika.com Kayseri
Mehmet Berkay ATAY 5074504529 m.berkay.atay@gmail.com Gaziantep
Mehmet Emin BAYSAL 5414455770 mebaysal@ktun.edu.tr Konya
Mehmet Eroğlu 5332615669 mehmeteroglu68@gmail.com Adana
Mehmet KOZ 5325500680 mehmetkoz@gmail.com İstanbul
Mehmet ÜNSAÇARER 5327659377 mehmet.un@barakatpamuk.com Gaziantep
Menekşe KILIÇASLAN 5322834064 meneksevarol69@gmail.com İstanbul
Merve AKBABA 5464344101 merve.akbaba91@gmail.com Konya
Mesut ÖZTOP 5335401123 mesutoztop@yahoo.com Malatya
Muhammet Hüseyin ÇETİN 5519054354 mhcetin@ktun.edu.tr Konya
Murat DARÇIN 5326586830 mrtdrc@yahoo.com Ankara/Konya
Murat DÖNMEZ 5323022923 murat@yalincozum.com İzmir
Murat KORKUT 5493101626 korkutm@yahoo.com Bursa
Murat UÇAR 5325985681 murat@bilgiproje.com Bursa
Mustafa Birol AKSEL 5365009515 baksel@btsomesyeb.com.tr Bursa
Mustafa Egemen TANER 5336602388 metaner@tarsus.edu.tr Mersin
Mustafa KAVUKÇUOĞLU 5330340098 mkavukcuoglu@outlook.com Adana/Mersin
Mustafa Mert SIRIM 5383847391 mustafamertsirim@hotmail.com Mersin
Mustafa Tamer BOZKIR 5454399622 tamerbozkir@hotmail.com Konya
Mutlu DEMİRCİOĞLU 5323109057 mutludemircioglu37@gmail.com İstanbul
Müge KÖROĞLU 5369747786 mugeyayla95@gmail.com Eskişehir/Kütahya/Bilecik
Müjgan YILMAZ 5427998269 mujganyilmaz@nku.edu.tr Tekirdağ
Mülazım Ebul Kasım ÇAKIR 5058277032 kcakir81@gmail.com kasim.cakir@mevka.org.tr Konya
Müstakime Seda MULLAOĞLU 5052551727 sedamullaoglu2@gmail.com Adana
Nazime SEYREK KURBAN 5363440559 nskurban@gmail.com Adana
Nazlıhan SAKALLI 5377070545 sakallinazlihan@gmail.com İstanbul-Kocaeli
Necip CENGİL 5334934996 necip.cengil@gmail.com Malatya
Neslihan DERİN 5372733183 neslihan.derin@inonu.edu.tr Malatya
Nilgün İNCE 5060605693 nilgun.ince@alanya.edu.tr incenil34@gmail.com Antalya
Nilüfer YILDIRIM 5367935030 nilufer.yildirim.jeoloji@gmail.com Ankara
Niyazi GÖKSEL 5056553761 ngoksel@btsomesyeb.com.tr Bursa
Nurcan DENİZ 5055871109 nurcanatikdeniz@gmail.com Eskişehir
Nurhan DUDAKLI 5373560949 nurhandudakli@gmail.com İzmir
Nuri Özgür DOĞAN 5327990757 nodogan@medeniyet.edu.tr İstanbul/Nevşehir
Nuri ŞİŞMAN 5326966457 sisman.nuri@gmail.com Bursa
Nurşen İŞMAN 5335193840 nursen.isman@ismandanismanlik.com.tr Samsun
Nusrettin DÖNMEZ 5300786820 nusret.donmez@kayserimodelfabrika.com Kayseri
Oğuz Kaan ÇİÇEK 5325685798 oguzzkaancicek@gmail.com Gaziantep
Oğuz Levent UZER 5424228441 oguzlevent.uzer@gmail.com Bursa
Oğuzhan Ahmet ARIK 5308779359 oguzhanahmetarik@hotmail.com Kayseri
Oğuzhan GEZ 5536489426 oguz@oguzgez.com oguz.gez@modelfabrika.org Ankara
Okan YİĞİT 5382711397 o.yigit@birerp.com İstanbul
Onur AYDIN 5543401603 onura@obey.com.tr Gaziantep
Onur BERBEROĞLU 5357094040 onurberberoglu@icloud.com Samsun
Onur Can KARAMAN 5462648628 onurcan.karaman@modelfabrika.org Ankara
Orkun DEMİRBAĞ 5077662856 orkundemirbag@gmail.com Gümüşhane
Ömer Faruk EFE 5067505914 omerfarukefe86@gmail.com Bursa
Ömer Faruk UYRUN 5457198166 omer.uyrun@yalova.edu.tr Yalova
Ömer Yağız GÖK 5066551894 omeryagizgok@windowslive.com Gaziantep
Özkan İYİ 5358724488 ozkaniyi@adaso.org.tr Adana
Recep Atakan COŞKUN 5301904112 recepatakanc42@hotmail.com Konya
Recep SARIKAYA 5069656320 receps96@hotmail.com Konya
Reşan ARLIER 5057504782 resann@hotmail.com Adana
Salih YALÇIN 5055832345 salih.yalcin@kayserimodelfabrika.com Kayseri
Sare Mine DAL 5353328032 sareminedal@gmail.com Bursa
Selçuk GÜL 5417202877 selcukgul@hotmail.com sgul@btsomesyeb.com.tr Bursa
Selçuk ÖZCAN 5464235544 selcukozcan78@gmail.com Karabük
Selin ŞEVLE 5334991290 selinsevle@yalovaosb.org İstanbul-Yalova
Selman ÇEVİREN 5388639063 selman.ceviren@hotmail.com Ankara
Sema Şahin KOLCULAR 5337655364 sema.sahin@eso.org.tr Eskişehir
Serap AKCAN 3246000033 serapakcan@tarsus.edu.tr Mersin
Sıdıka SÜRMENE 5334797159 ssurmene@gmail.com Sakarya/Düzce/Kocaeli
Sinan KÖSE 5058912930 sinankose@adaso.org.tr Adana
Sinan PESEN 5070534991 sinanpesen@yahoo.com Bursa
Sümeyye TEMEL 5437751709 sumeyye_temel57@hotmail.com Çanakkale/Edirne/Tekirdağ/Kırklareli/Balıkesir
Şahika GÜVENÇLİ 5069341669 sahika.guvencli@gmail.com Adana
Şerife BÜLÜÇ 5382176408 serife.buluc@gmail.com Konya
Şeyda TÜRKYILMAZ 5078609130 seydakaratavsanli@hotmail.com Kayseri
Şule ERYÜRÜK 5345031912 suleeryuruk@gmail.com Konya/Eskişehir
Tahir Ahmet DOLU 5395818011 tahirahmetdolu@gmail.com Konya
Teyfur İbrahim SÖKMEN 5419393385 teyfursokmen@adaso.org.tr Adana
Tuğba DANACI 5073533744 danacitugba@gmail.com Ankara
Tuğçe Esma GÖZ 5324995885 tugce@tegdanismanlik.com İstanbul
Tunç MEDENİ #DEĞER! tuncmedeni@gmail.com Ankara
Tülin BERK 5336609085 tulinberk@hotmail.com Mersin
Ufuk KAYA 5340668082 ufuk.kaya@modelfabrika.org Ankara
Umut Hulusi İNAN 5322358089 umutinan@umutinan.com İstanbul
Ümit Gürkan BİRİCİK 5353082866 gurkanbiricik@hotmail.com Bursa
Ümmet AYYILDIZ 5532446550 ummetayyildiz@gmail.com Bursa
Volkan SÖNMEZ 5396093626 volkansz@hacettepe.edu.tr Ankara
Vural KÖMÜRCÜ 5323329035 5324997530 vural.komurcu@hanseiakademi.com.tr İzmir
Yakup KARA 5327111099 ykara@ktun.edu.tr Konya
Yaren Sultan ÖZKALE 5335452891 yarenozkale@adaso.org.tr Adana
Yasin ÇAKIREL 5426933405 yasincakirel@gmail.com Kırklareli
Yasin KILIÇ 5546833118 kilicyasin793@gmail.com yasin.kilic@eso.org.tr Eskişehir/Bilecik/Kütahya/Afyonkarahisar
Yasin SAYİD 5387054078 yasinsayid@gmail.com Mersin
Yavuz KAHRAMAN 5428454423 yavuzkhrmn@gmail.com Adıyaman/Adana
Yunus DEMİR 5055387875 yunus.demir@btu.edu.tr Bursa
Yusuf DOĞAN 5323271341 yusuf@yddanismanlik.com Bursa
Yusuf Sait TÜRKAN 5427878085 ysturkan@iuc.edu.tr İstanbul
Yusuf TOPAL 5306103131 yusuft@obey.com.tr Gaziantep
Zafer Kıvanç ÖZAY 5326946790 kivancozay@gmail.com İzmir
Zeynep KARLIK 5363016660 zeynepsariyer@hotmail.com zkarlik@btsomesyeb.com.tr Bursa

* Bu sayfada başvurusu uygun bulunarak veri tabanına kaydedilen hizmet sağlayıcılardan iletişim bilgilerinin ilan edilmesi için Başkanlığa muvafakatname veren işletme/kişilerin bilgilerine yer verilmiştir.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği kapsamında TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından belgelendirilen Dijital Dönüşüm Danışmanlarından alınacak hizmetler desteklenebilmektedir. Söz konusu hizmet sağlayıcılara ilişkin listeye TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından oluşturulmuş portal üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Dijital Dönüşüm Desteği kapsamında, hizmet sağlayıcılara (TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından belgelendirilen Dijital Dönüşüm Danışmanlarına) “ https://ddx.tubitak.gov.tr/auth/login “ adresinden erişebilirsiniz.