Yükleniyor...
KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek.

AVRUPA KÜÇÜK İŞLETMELER YASASI

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası

Avrupa Komisyonu, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamı oluşturmayı, AB tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı ve AB hükümetlerine KOBİ vizyonu kazandırmayı amaçlayan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası”nı 25 Haziran 2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe koymuştur.

Yasa kapsamında yürütülecek çalışmaların etkinliği açısından KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması ve oluşturulacak her türlü politika, strateji, eylem planı, uygulama gibi çalışmaların yasada belirtilen prensipler doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri” hakkındaki Başbakanlık Genelgesi, 05 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, KOSGEB Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının uygulanması ve izlenmesine ilişkin çalışmaların koordinasyonundan sorumlu kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Yasa, Komisyonun KOBİ’lerin AB ekonomisindeki merkezi rolünü kabul etmesi yönündeki siyasi iradesini yansıtmaktadır ve ilk defa AB için kapsamlı bir politika çerçevesi belirlemektedir. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası “önce küçük olanı düşün” ilkesi çerçevesinde KOBİ’lerle ilgili temel prensipleri içermektedir.

Bu kapsamda yasada, gerek birlik bünyesinde, gerek ulusal düzeyde KOBİ’lere yönelik politikalar oluşturulurken, ülkelere rehberlik etmesi amacıyla 10 temel prensip belirlenmiştir:

 

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri:

 

1.Girişimcilerin ve aile işletmelerinin zenginleşeceği ve ödüllendirileceği bir iş ortamı yaratılması
   
2.İflas eden  dürüst girişimcilere zaman kaybedilmeden ikinci bir şans tanınması
   
3.Önce Küçük Olanı Düşün” ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi
   
 

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesi

 

   
5. Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına uyumlaştırılması: KOBİ’lerin kamu alımlarına iştirakinin kolaylaştırılması ve Devlet yardımı imkanlarının KOBİ’ler tarafından daha iyi kullanılmasının sağlanması
   
6. KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari işlemlerde ödemelerin zamanında yapılmasını destekleyici düzenlemelerin ve iş ortamının geliştirilmesi 
   
7. KOBİ’lerin Tek Pazar’ın sağladığı fırsatlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması
   
8. KOBİ’lerin sahip olduğu becerilerin ve her türlü yenilik faaliyetinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi
   
9. KOBİ’lerin çevresel sorunları fırsata dönüştürmesine imkan sağlanması 
   
10. KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi

 

Türkiye ile birlikte Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) de çalışmada yer almaktadır. 

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın uygulanması ve izlenmesine ilişkin çalışmalar, KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruşlar ile işbirliği içerisinde KOSGEB koordinasyonunda yürütülmektedir. Yasa kapsamında yürütülecek çalışmaların etkinliği açısından KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması ve KOBİ’lerle ilgili oluşturulacak her türlü politika, strateji, eylem planı, uygulama vb. çalışmaların Yasa’da belirtilen prensipler doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan 2011/6 sayılı “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri” hakkındaki Başbakanlık Genelgesi, 05 Haziran 2011 tarih ve 27955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Ülkemiz çalışmalara ilk olarak 2009 yılında dâhil olmuş ve Yasa’ya ilişkin çalışmalara dair ilk rapor 2012 yılında ve ikinci rapor ise 2016 yılında yayımlanmıştır. 2012 yılı KOBİ Politikası Endeksi raporunda OECD tarafından yapılan tespitler doğrultusunda, Türkiye’nin Yasa’da yer alan prensiplerin uygulanmasına ilişkin iyi bir performans sergilediği görülmüştür. 2016 yılında yayımlanan KOBİ Politikası Endeksi raporunda Türkiye, 9 prensipte bölge birincisidir. Bunlar Yasa’da yer alan girişimcilik, düzenleyici çevre, destek hizmetleri, finansmana erişim, standartlar ve teknik düzenlemeler, işletme becerileri, inovasyon, çevre ve uluslararasılaşma alanlarıdır.

2019 yılında yayımlanan KOBİ Politikası Endeksi raporunda Türkiye, 7 prensipte bölge birincisidir. Bunlar Yasa’da yer alan girişimcilik, destek hizmetleri, finansmana erişim, standartlar ve teknik düzenlemeler, inovasyon, çevre ve uluslararasılaşma alanlarıdır. Bu çalışmalara göre Türkiye, KOBİ’lere yönelik pro-aktif yaklaşımına devam etmektedir.

Ayrıca ülkeler tarafından her yıl yasada yer alan 10 (on) prensibe ilişkin kaydedilen gelişmelerin yer aldığı “Mevcut Durum Notu (SBA Fact Sheet)" hazırlanmaktadır. 

  • Avrupa Küçük İşletmeler Yasası ile ilgili detaylı bilgiye;

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en

  • Mevcut Durum Raporlarına,

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/policy-highlights/sme-performance-review_en

  • Mevcut Durum Kağıtlarına;

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_en#sba-fact-sheets

adreslerinden ulaşılabilmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe) (İngilizce)

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe) (Türkçe)

Başbakanlık Genelgesi

KOBİ Politikası Endeksi: 2012 (SME Policy Index:2012) (İngilizce)

KOBİ Politikası Endeksi: 2012 (SME Policy Index:2012) (Türkçe)

KOBİ Politikası Endeksi: 2016 (SME Policy Index: 2016)

KOBİ Politikası Endeksi: 2019 (SME Policy Index: 2019) 

SBA – OECD Anket 2021

Dimension 1_Qualitative indicators government questionnaire_final.docx
Dimension 2_Qualitative indicators government questionnaire.docx
Dimension 3_Qualitative indicators government questionnaire.docx
Dimension 4_Qualitative indicators government questionnaire.docx
Dimension 5a_Qualitative indicators government questionnaire.final.docx
Dimension 5b_Qualitative indicators government questionnaire.final.docx
Dimension 6_Qualitative indicators government questionnaire.docx
Dimension 7_Qualitative indicators government questionnaire.docx
Dimension 8a_Qualitative indicators government questionnaire.final.docx
Dimension 8b_Qualitative indicators government questionnaire.docx
Dimension 9_Qualitative indicators government questionnaire.docx
Dimension 10_Qualitative indicators government questionnaire.final.docx

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2017