KOSGEB’in misyon ve vizyonu kapsamında, Başkanlığımızın elde etmiş olduğu bilgi ve deneyimi paylaşmak amacına uygun olarak, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerdeki muadil kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir.

Enerji verimliliği tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de özel önem atfedilen başlıklardan biridir. Kıt kaynaklarımızın verimli kullanımına yönelik olarak, UNDP, UNIDO, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile bu konuda işbirliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında, 2012 yılında “Teknolojik Kümelenmeler”, 2013 yılında “Yeşil Büyüme”, 2014 yılında “Yeşil Büyümenin Ülkemizde KOBİ'ler Ölçeğinde Uygulanması ve KOBİ Destek Programlarının Değerlendirilmesi” 2015-2016 döneminde “Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Endüstriyel Parklar” ve “KOBİ Ekosisteminin Yeniden Organize Edilmesi” programları tamamlanmıştır.

Erasmus + Projesi

Ulusal Ajans tarafından desteklenen “Training of Entrepreneurship Trainers” projesi yürütülmüştür. Proje ile girişimcilik eğitimi verebilecek 10 (on) KOSGEB çalışanının Avrupa’da farklı kuruluşlarda eğitim görmesi, Kurumumuzun yeni hedefleri doğrultusunda Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında KOSGEB girişimcilik eğitmenlerinin niteliğini arttırmak amacıyla 2 haftalık uygulamalı eğitim alınmıştır.

Söz konusu proje kapsamında elde edinilen kazanımlar aracılığı ile yurt içi ve yurt dışında girişimcilik eğitimleri verilmektedir. 

Enerji Verimliliği Projeleri 

  • Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile işbirliği içerisinde 3 yıl süre ile yürütülen ve tamamlanan “KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi” KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin arttırılması, KOBİ’lerde enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılması, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve enerji maliyetlerinin KOBİ’ler ve ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ile çevrenin korunması hedefine yöneliktir. Proje kapsamında, KOBİ’lerde enerji tüketimleri ve enerji verimliliği yatırımları konusunda bilgi ve izleme sisteminin geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir (KEET–Tool Enerji Veri Tabanı). Enerji verimliliği konusunda işletme bazında hazırlanmış olan basit işletme tedbirleri listesi 38 işletmeye gönderilmiştir. Proje kapsamında, 50 ön-etüd çalışması ve 7 adet detaylı etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyu ve işletmelerle paylaşılmak üzere iletişim planı kapsamında hazırlanan bir broşür basılmıştır. Proje 01 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona ermiştir.  

  • Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi

Enerji verimliliği konusunda faaliyet göstermek üzere görevlendirilmiş kurumların kapasitelerini arttırmaya ve enerji verimliliği taraflarında farkındalık oluşturmaya, bilgi ve bilinç düzeyini arttırmaya yönelik ‘Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi’ KOSGEB, UNDP, UNIDO, TTGV, TSE, Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Proje ile sanayi sektöründeki işletmelerin çeşitli enerji tasarruf tedbirleri ve enerji verimli teknolojiler kullanması yönünde teşvik edilmesi ve kapasitelerinin arttırılması sonucu etkin enerji kullanımları ile Türk sanayisinde enerji verimliliğinin arttırılması amacına yönelik bilinçlendirme, bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

  •  JICA ile Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmaları

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi ve KOSGEB arasında enerji verimliliği alanında teknoloji ve deneyim transferi sağlamak üzere işbirliği çalışmaları sürdürülmektedir. Kıdemli Gönüllü Uzman değişimi programı kapsamında 2017 yılının Haziran ayına kadar ülkemizde görevine devam eden Uzman refakatinde “KOBİ’lerde Enerji Verimliliği” projesinde elde edilen deneyimlerin sahaya aktarılması ve işletmelerin enerji konusundaki ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için proje ekibi oluşturulmuştur. KOSGEB personelinden teşkil edilen JICA projesi enerji verimliliği proje ekibi tarafından, seçilen 6 pilot ilde (Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Kocaeli) enerji verimliliği etüt çalışmaları yapılması planlanmış ve süreç başarıyla tamamlanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022